pdf print

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเดินทาง


ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป ("T&C") นี้มีผลระหว่างคุณ ("คุณ” หรือ "ลูกค้า” และ Gotogate International AB ("เรา”) ผู้ให้บริการไซต์จองบริการ th.gotogate.com (เรียกต่อจากนี้ว่า "ไซต์") กรุณาอ่าน T&C นี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานไซต์นี้ การใช้ไซต์นี้จะถือว่าคุณยอมรับที่จะปฏิบัติตาม T&C ที่กำหนด หากคุณไม่ยอมรับ T&C เหล่านี้ กรุณาหยุดใช้ไซต์และออกจากเว็บไซต์นี้

คุณจะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี และใช้งานในฐานะผู้ใช้ส่วนบุคคลเพื่อทำรายการจองทางไซต์เท่านั้น ผู้ใช้ส่วนบุคคลแตกต่างจากนิติบุคคล โดยหมายถึงบุคคลธรรมดาที่มีการทำธุรกรรมทางกฎหมายที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์และ/หรือการประกอบอาชีพอิสระ

ผู้ให้บริการไซต์และพันธมิตรตามสัญญาข้อตกงของคุณสำหรับใช้ไซต์นี้คือ:

Gotogate International AB (Gotogate)
Box 1340
SE-751 43 Uppsala, Sweden

อีเมล: customerservice@Gotogate.support
โทรศัพท์: 66 243 047 83

T&C มีกำหนดไว้ดังนี้

สารบัญ

 1. ขอบเขตการให้บริการ
 2. กระบวนการจองและข้อมูลการติดต่อ
 3. การประสานการจองเที่ยวบิน
 4. ประสานการจองที่พัก
 5. ประสานการจองรถเช่า
 6. เงื่อนไขพิเศษสำหรับการประสานงานด้านการจองบริการต่าง ๆ
 7. ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง วีซ่าและเงื่อนไขด้านสุขภาพ
 8. บริการของเรา
 9. ค่าบริการและการชำระเงิน
 10. การร้องเรียน
 11. สิทธิ์ของลูกค้าภายใต้ข้อบังคับของ EU
 12. ความรับผิดชอบ
 13. กฎหมายที่บังคับใช้และการยุติข้อพิพาท
 14. การปกป้องข้อมูล

ภาคผนวก 1 - ค่าธรรมเนียมบริการช่วยเหลือ 

 1. ขอบเขตการให้บริการ
  1. การประสานบริการด้านการเดินทาง
   1. สำหรับเที่ยวบิน ที่พัก ประกันภัย รถไฟและบริการเช่ารถที่เสนอผ่านไซต์ (เรียกรวมว่า "บริการด้านการเดินทาง") เราคือผู้ดำเนินการในฐานะผู้ประสานงานเท่านั้น ด้วยเหตุนี้บทบาทและหน้าที่ของเราจึงจำกัดเฉพาะการประสานบริการด้านการเดินทางที่จัดโดยบุคคลภายนอก เช่น สายการบิน บริษัทท่องเที่ยว โรงแรม ผู้ให้ประกัน บริษัทเช่ารถยนต์หรือผู้ให้บริการอื่น ๆ (เรียกต่อจากนี้ว่า "ผู้ให้บริการ")
   2. ดังนั้นข้อตกลงในการจัดบริการด้านการเดินทางจริง (เช่น สัญญาท่องเที่ยว สัญญาประกันภัยหรือข้อตกลงเช่ารถ) จะมีผลโดยตรงระหว่างคุณและผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง เราไม่ใช่ผู้ให้บริการร่วมสำหรับบริการด้านการเดินทาง และไม่ได้เป็นคู่สัญญาใด ๆ ระหว่างคุณและผู้ให้บริการเหล่านี้
   3. การใช้ไซต์นี้เพื่อจัดซื้อบริการด้านการเดินทางหมายถึงคุณให้อนุญาตแก่เราในการประสานกับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องในนามของคุณ รวมทั้งในการประสานกับระบบชำระเงินสำหรับบริการด้านการเดินทางเหล่านี้เพื่อดูแลธุรกรรมระหว่างคุณและผู้ให้บริการ ราคาที่แจ้งสำหรับบริการด้านการเดินทางจริงอาจมีค่านายหน้าสำหรับการประสานข้อตกลงระหว่างคุณและผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย
   4. ความรับผิดชอบในการจัดบริการด้านการเดินทางที่มีการประสานผ่านทางไซต์นี้เป็นของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ในกาปฏิบัติหน้าที่ของเราในฐานะคนกลางไม่ได้เป็นการแสดงตัวรับผิดใด ๆ เกี่ยวกับบริการด้านการเดินทางที่จัดให้โดยผู้ให้บริการ และเราไม่ได้แสดงตัวหรือรับประกัน (ทั้งโดยแจ้งหรือโดยนัย) ใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสมหรือคุณภาพของบริการด้านการเดินทางที่มีการประสานผ่านทางไซต์นี้ สำหรับการเรียกร้องใด ๆ ของคุณเนื่องจากการจัดหรือไม่จัดบริการด้านการเดินทางเหล่านี้ ผู้ให้บริการคือผู้ที่จะต้องรับเรื่องไปดำเนินการ
   5. หากคุณมีการแจ้งเงื่อนไขใด ๆ เป็นพิเศษ (เช่น อาหารพิเศษ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ หรือเบาะนั่งสำหรับเด็ก) ขณะจองบริการด้านการเดินทาง เราจะแจ้งความต้องการของคุณไปยังผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เราไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ในการกำกับดูแลให้ผู้ให้บริการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ตามที่คุณร้องขอ
  2. บริการของเรา
  3. นอกเหนือจากการประสานบริการด้านการเดินทางตามที่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น ยังมีบริการเพิ่มเติมอื่น ๆ (นอกเหนือจากบริการด้านการเดินทาง) ที่จัดไว้ผ่านทางไซต์ ซึ่งเราเป็นผู้จัดหาโดยตรง สำหรับบริการเพิ่มเติมเหล่านี้ จะถือว่าคุณทำสัญญาข้อตกลงโดยตรงกับเรา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตการให้บริการของเราซึ่งไม่ใช่บริการที่ประสานกับผู้ให้บริการจากภายนอก ผลิตภัณฑ์และบริการของเราอาจแตกต่างกันไปตามช่วงเวลา บริการบางส่วนของเรามีระบุไว้ในข้อ 8 ดูรายละเอียดบริการเพิ่มเติมที่ไม่ได้กำหนดใน T&C เหล่านี้ได้จากรายละเอียดส่วนบริการเพิ่มเติม รวมทั้งส่วนข้อมูลค่าธรรมเนียม ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมของเราสำหรับการจองและใช้บริการ โดยจะมีแจ้งให้คุณทราบระหว่างกระบวนการจอง
  4. เงื่อนไขภายใต้สัญญาข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง
   1. T&C เหล่านี้มีผลกับการประสานบริการด้านการเดินทางตามที่ระบุในข้อ 1.1 และบริการที่เราจัดไว้โดยเฉพาะภายใต้ข้อ 1.2
   2. สำหรับข้อตกลงระหว่างคุณกับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง (ข้อ 1.1.2) ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง (เช่น เงื่อนไขการให้บริการการบิน การเปลี่ยนเครื่อง การประกันภัย ฯลฯ) ตามที่ออกโดยผู้ให้บริการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องจะถูกแจ้งให้คุณทราบระหว่างกระบวนการจอง ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการอาจครอบคลุมเงื่อนไขเกี่ยวกับความรับผิดชอบ การยกเลิก การเปลี่ยนแปลงรายการจองและการคืนเงิน (แล้วแต่กรณี) และข้อจำกัดอื่น ๆ ดังนั้นกรุณาศึกษาเงื่อนไขเหล่านี้ให้ละเอียด
 2. กระบวนการจองและข้อมูลการติดต่อ
  1. ระหว่างการจอง คุณจะได้รับบริการด้านเทคนิคเพื่อตรวจหาข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลและในการแก้ไขข้อมูลเหล่านี้ก่อนจัดส่งคำขอจองบริการของคุณ คุณจะต้องตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดว่าถูกต้องก่อนสรุปรายการจองของคุณ คำขอแก้ไขข้อมูลใด ๆ ในภายหลังอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  2. เราอาจติดต่อไปหาคุณ เช่น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบริการด้านการเดินทางที่คุณจัดซื้อ คุณจะต้องแจ้งข้อมูลติดต่อที่ถูกต้อง เช่น หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลแอดเดรส คุณจะต้องคอยติดตามเป็นระยะ ๆ ว่ามีการติดต่อใด ๆ มาจากทางเราหรือไม่

   คุณจะต้องคอยตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความที่เราส่งถึงคุณมีการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ เราไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ หากคุณไม่ได้รับข้อความจากเราเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่อยู่ในการควบคุม ในเบื้องต้นได้แก่ (i) คุณแจ้งอีเมลแอดเดรสไม่ถูกต้อง (ii) คุณตั้งค่าอีเมลเพื่อไม่รับเมลจากเรา หรือ (iii) ค่าอีเมลของคุณรับอีเมลแจ้งจากเราเป็นอีเมลขยะ
 3. การประสานการจองเที่ยวบิน
  1. ข้อสรุปเกี่ยวกับสัญญาข้อตกลงและการเปลี่ยนแปลงราคา
   1. หลังจากทำรายการจอง เราจะยืนยันคำขอของคุณทางอีเมล นี่เป็นการประสานงานระหว่างคุณและเรา หากคุณไม่ได้รับข้อมูลดังกล่าวภายในหนึ่งชั่วโมงหลังทำรายการจอง และโอเปอเรเตอร์ของเรามีการติดต่อกับคุณทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งปัญหาใด ๆ กรุณาติดต่อกับเราทางโทรศัพท์เพื่อทำการยืนยัน
   2. ทันทีที่ออกตั๋วคำร้องตามที่คุณร้องขอแล้ว คุณจะได้รับอีเมลยืนยันเลขตั๋วคำร้อง นี่เป็นสัญญาผูกพันระหว่างคุณและสายการบินโดยสมบูรณ์
   3. ราคาตั๋วเครื่องบินและที่นั่งที่ว่างจะถูกเพิ่มโดยตรงไปยังไซต์ผ่านทางสายการบินที่เกี่ยวข้อง หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยสายการบินที่ไม่อยู่ในการควบคุมของเรา (เช่น การปรับราคา ที่นั่งหรือรายการอื่นใด) ซึ่งเกิดขึ้นหลังการจอง แต่ก่อนทำสัญญาผูกพันกับสายการบิน (ตามที่ระบุในข้อ 3.1.2 ข้างต้น) สัญญาข้อตกงงนี้จะไม่มีผลบังคับใช้และคุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน เราอาจติดต่อไปหาคุณเพื่อให้คุณเลือกรับข้อเสนอราคาใหม่ระหว่างเวลาทำการปกติ หรือไม่เกิน 24 ชั่วโมงหลังจากเราทราบเรื่องการปรับราคา หรือในวันทำการแรกของสัปดาห์หลังจากพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงดังกล่าว
  2. ข้อมูลการจองและเงื่อนไขในการให้บริการ
   1. สำหรับตั๋วเครื่องบินที่เปิดจำหน่ายผ่านทางไซต์ของเรา เราดำเนินการในฐานะผู้ประสานงานเท่านั้น ข้อตกลงในการให้บริการเที่ยวบินจะมีผลโดยตรงระหว่างคุณและสายการบินที่เกี่ยวข้องโดยเราจะไม่มีหน้าที่รับผิดชอบตามสัญญาข้อตกลงใด ๆ เกี่ยวกับการจัดหรือไม่จัดบริการเที่ยวบินของคุณ สายการบินที่ให้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัด/ไม่จัดบริการเที่ยวบินของคุณแต่เพียงผู้เดียว
   2. ก่อนสรุปรายการจอง จะมีการแจ้งข้อกำหนดและเงื่อนไขของสายการบินที่เกี่ยวข้องให้คุณทราบ
   3. ขณะวางแผนเกี่ยวกับบริการด้านการเดินทางที่จัดให้โดยสารการบิน เราไม่สามารถรับประกันว่าระบบจองของสายการบินจะพร้อมใช้งาน ในกรณีนี้ เราอาจดำเนินการเป็นผู้ประสานงานให้แก่คุณในการติดต่อและทำข้อตกลงกับสายการบิน เราอาจแจ้งให้คุณติดต่อกับสายการบินโดยตรงเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจอง การแก้ไขหรือยกเลิกการจองของคุณ หากคุณมีบริการ บัตรโดยสารแบบเปลี่ยนได้ ที่จัดซื้อไว้ (ดูในข้อ 8) รายการจองซ้ำทั้งหมดจะต้องดำเนินการผ่านฝ่ายบริการลูกค้าตามที่ระบุในข้อ 8.1.4 คุณอาจได้รับข้อมูลยืนยันการจองสองชุด ชุดแรกจากเราและอีกชุดจากสายการบินที่เกี่ยวข้อง หากคุณได้รับการยืนยันรายการจองสองชุด กรุณาใช้รายการยืนยันการจองจากสายการบินเพื่อทำการเช็คอิน
   4. ในเบื้องต้นเราได้ระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับการจองและบริการด้านการเดินทางทั่วไปเกี่ยวกับสายการบินให้คุณทราบไว้ด้านล่าง ทั้งนี้เงื่อนไขใด ๆ ที่ขัดแย้งกันของสายการบินจะมีผลแทนที่ข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้ที่แจ้งไว้ในข้อ 3.2.4 ดังนั้นกรุณาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของทางสายการบินที่เกี่ยวข้องก่อนทำรายการจอง
    • เวลาบิน/เช็คอิน
     เวลาเที่ยวบินทั้งหมดระบุเป็นเวลาท้องถิ่น การเดินทางมาถึงในวันถัดไประบุด้วย "+1" ในตารางเวลา เวลาบินที่ระบุเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงก่อนบินไม่นานหลังจากออกตั๋วแล้ว เช่น หากมีข้อจำกัดด้านการควบคุมการบิน หรือมีข้อจำกัดในการให้บริการใด ๆ จากสายการบิน กรุณาคอยติดตามเวลาบรินล่าสุดก่อนถึงเวลาออกเดินทางเป็นระยะ ๆ

     กรุณาปฏิบัติตามกรอบเวลาการเช็คอินที่สายการบินระบุไว้ สายการบินมีสิทธิ์ปฏิเสธการขึ้นเครื่องหากคุณไปเช็คอินล่าช้า โปรดสังเกตว่าบางสายการบินสนับสนุนให้เช็คอินผ่านเว็บไซต์ของตน เนืองจากอาจเรียกเก็บค่าเช็คอินด้วยตัวเองที่สนามบิน
    • ตั๋วเดินทางร่วมของผู้โดยสารหนึ่งราย
     ตั๋วเดินทางขาเดียวสองใบจะมีกำกับไว้อย่างชัดเจนแยกกับตั๋วไปกลับระหว่างการทำรายการจอง ตั๋วเหล่านี้จะถือว่าเป็นการเดินทางแยกจากกันในกรณีที่มีการยกเลิก เปลี่ยนแปลง การหยุดให้บริการเที่ยวบินเนื่องจากการนัดหยุดงานหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาบิน ทั้งนี้จะใช้ระเบียบปฏิบัติของแต่ละสายการบิน

     ตั๋วเครื่องบินที่มีหมายเลขจองต่างกันจะถือเป็นคนละเส้นทาง
    • ตั๋วเครื่องบินที่มีรายละเอียดการเดินทาง/ลำดับการใช้งานหลายส่วน
     ตั๋วเดินทางไปกลับหรือตั๋วเที่ยวเดียวอาจแบ่งออกเป็นหลายส่วนการใช้งาน ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินส่วนใหญ่ ส่วนการให้บริการการบินเหล่านี้จะต้องใช้ตามลำดับที่แจ้ง หากไม่เป็นไปตามนี้ สายการบินหลายแห่งอาจปฏิเสธการให้บริการในเที่ยวบินขาถัดไป (เช่น ไม่ใช่สิทธิ์ในส่วนแรกของการเดินทางทำให้ไม่ให้สามารถใช้บริการส่วนที่เหลือได้) สำหรับตั๋วไปกลับที่ไม่มีการใช้สิทธิ์สำหรับเที่ยวบินขาออกอาจส่งผลให้สายการบินยกเลิกเที่ยวบินขากลับของคุณ
    • การตั้งครรภ์
     สายการบินบางแห่งปฏิเสธการให้บริการสตรีที่มีอายุครรภ์ 28 สัปดาห์ระหว่างเที่ยวบินขาไปหรือขากลับ หากคุณตั้งครรภ์อยู่ กรุณาแจ้งกับสายการบินและแพทย์เพื่อสอบถามว่าคุณสามารถเดินทางได้หรือไม่
    • ตั๋วสำหรับทารกและเด็กเล็ก
     กรุณาติดต่อสายการบินเพื่อสอบถามเงื่อนไขการเดินทางพร้อมกับเด็กเล็กแบบไม่มีเบาะนั่งแยกเฉพาะ โดยปกติเด็กที่มีอายุ 2 ปีจะต้องจองที่นั่งแยกต่างหาก ส่วนเด็กอายุระหว่าง 0 - 2 ปีจะถือว่าเป็นทารกโดยจะไม่มีที่นั่งเป็นของตนเอง หากเด็กทารกมีอายุ 2 ปีก่อนสิ้นสุดการเดินทาง จะต้องจองตั๋วสำหรับเด็กสำหรับการเดินทางทุกเส้นทาง ไม่สามารถจองบัตรโดยสารทารกได้ก่อนที่จะเกิด เนื่องจากชื่อและวันเกิดที่ถูกต้องจะต้องตรงกับที่ระบุในหนังสือเดินทาง เราจะไม่ชำระคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น หากจองบัตรโดยสารผิดประเภทตั้งแต่ต้น
    • ผู้เยาว์ที่เดินทางตามลำพัง
     เราไม่ให้บริการประสานการจองตั๋วโดยผู้เยาว์ที่เดินทางตามลำพัง เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีจะต้องทำรายการจองร่วมกับผู้ที่บรรลุนิติภาวะ บางประเทศหรือบางสายการบินอาจปฏิเสธการให้บริการแก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีที่เดินทางโดยไม่มีผู้ปกครองตามกฎหมายไปด้วย สายการบินบางแห่งกำหนดให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีจะต้องนำสูติบัตรมาแสดงตัวระหว่างเดินทาง
    • สัมภาระที่สูญหาย/เสียหาย
     ในฐานะผู้ประสานงาน เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อสัมภาระที่สูญหายหรือเสียหาย ให้แจ้งปัญหาใด ๆ กับตัวแทนสายการบินที่สนามบินในทันที
    • ที่พักระหว่างต่อเครื่องและค้างคืน
     โดยปกติบริการเดินทางภาคพื้นดินและ/หรือที่พักข้ามคืนระหว่างการเดินทางของคุณจะไม่รวมอยู่ในราคาตั๋วเครื่องบิน คุณจะต้องตรวจสอบตารางเวลาให้บริการระบบขนส่งภาคพื้นดินและราคาด้วยตัวเอง
    • เวลาต่อเครื่องระหว่างเที่ยวบิน
     ตั๋วมาตรฐานที่จองผ่านทางไซต์จะมีเวลาต่อเครื่องที่ยืนยันแล้วแจ้งให้ทราบ เวลาที่กำหนดสำหรับต่อเครื่องจะคำนวณโดยสายการบิน หากส่วนใดของการเดินทางเกิดความล่าช้าทำให้ไม่สามารถต่อเครื่องได้ สายการบินจะต้องให้ความช่วยเหลือแก่คุณในการเดินทางไปถึงจุดหมาย (ดูในข้อ 11.1)
     หากมีการจองตั๋วแยก สายการบินจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อเที่ยวบินต่อที่พลาดไปเนื่องจากปัญหาล่าช้า ดังนั้นคุณมีหน้าที่ตรวจสอบเวลาต่อเครื่องว่าเพียงพอและเหมาะสมสำหรับสายการบินและสนามบินที่มีการเดินทาง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับเที่ยวบินต่อเครื่องที่พลาดไปซึ่งไม่สามารถขอคืนเงินได้
    • การจองซ้อน
     การจองซ้อนหมายถึงการทำรายการจองสองรายการขึ้นไปที่มีชื่อผู้โดยสารรายเดียวกันสำหรับสายการบินเดียวกัน หากคุณทำการจองซ้อน สายการบินอาจยกเลิกเที่ยวบินดังกล่าว กรณีเช่นนี้อาจเกิดขึ้นหากมีการจองกับบริษัทท่องเที่ยวคนละบริษัท เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการยกเลิกของสายการบิน หรือการถูกปฏิเสธการคืนเงินในกรณีที่สงสัยว่ามีการทำรายการจองซ้อน
  3. สายการบินที่ถูกขึ้นบัญชีห้ามให้บริการใน EU (บัญชีดำ) สายการบินบางแห่งถูกสั่งห้ามไม่ให้ให้บริการใน EU ภายใต้ข้อวินิจฉัยของคณะกรรมาธิการยุโรปโดยการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานด้านการขนส่งทางอากาศในประเทศ สายการบินเหล่านี้ถูกสั่งห้ามให้บริการเนื่องจากพบว่าไม่มีความปลอดภัยหรือไม่มีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมภายใต้ข้อกำหนดของหน่วยงานในประเทศของตน
   คุณสามารถตรวจสอบสายการบินที่ถูกสั่งห้ามให้บริการได้ผ่านทางลิงค์ต่อไปนี้
   บัญชีดำ (รายชื่อสายการบินที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินใน EU)
  4. การเปลี่ยนแปลงตารางเวลาและการยกเลิกการบินโดยสายการบิน
   1. ข้อตกลงของคุณกับสายการบินที่เกี่ยวข้องอาจเปิดช่องให้สายการบินสามารถยกเลิกหรือแก้ไขรายการจองของคุณได้ เราจะแจ้งให้คุณทราบการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หลังจากเราได้รับแจ้งข้อมูลจากสายการบิน

    หากคุณต้องการแจ้งขอแก้ไขหรือคืนเงินเมื่อยกเลิกการเดินทาง เพื่อเป็นบริการเสริมเรามีบริการจัดการคำขอให้กับคุณหากสายการบินเปิดช่องให้ทำได้ ดูรายการค่าธรรมเนียมของเราโดยคลิกที่นี่

    หากคุณ ไม่ได้จัดซื้อแพคเกจบริการของเราขณะทำรายการจอง สามารถซื้อแพคเกจได้เมื่อมีการขอความช่วยเหลือจากเรา
   2. เวลาบินที่แสดงในเอกสารยืนยันการจองของคุณอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างวันที่จองและวันที่ต้องเดินทางจริง ขอแนะนำให้คุณคอยติดตามข้อมูลและติดต่อกับสายการบินอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางเพื่อให้แน่ใจว่าเที่ยวบิน (และเที่ยวบินต่ออื่น ๆ) จะออกเดินทางตามกำหนด เราไม่สามารถควบคุมการปรับเวลาของสายการบินได้ และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
  5. การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกที่คุณร้องขอ
   1. เงื่อนไขในการเปลี่ยนรายละเอียดการจองเที่ยวบิน (รวมทั้งการเปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร ปลายทางและวันที่เดินทาง) และในการคืนเงินกรณียกเลิกรายการจองถูกกำหนดโดยสายการบินที่เกี่ยวข้องที่เป็นคู่สัญญาของคุณในการให้บริการการบินดังกล่าว เราในฐานะคนกลางไม่มีอำนาจใด ๆ ในการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าว
   2. หากคุณต้องการแก้ไขรายการจองหรือขอคืนเงินกรณียกเลิกการจอง เรามีบริการเสริมในการแจ้งความประสงค์ดังกล่าวให้แก่คุณ โดยสายการบินมีสิทธิ์ที่จะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการจองดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ ระหว่างขั้นตอนการจองบริการเพิ่มเติมดังกล่าว เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับบริการเหล่านี้ ดูรายการค่าธรรมเนียมของเราโดยคลิกที่นี่
   3. เพื่อให้เราสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่คุณร้องขอ เราจะต้องได้รับคำขอแจ้งแก้ไขจากคุณอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนถึงกำหนดเวลาออกเดินทาง (ทางโทรศัพท์เท่านั้น) หากคุณจัดซื้อบริการ Flexible Ticket ไว้ ให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 8

    สำหรับคำขอที่มีระยะเวลาสั้นกว่านี้ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อกับสายการบินที่เกี่ยวข้องโดยตรง
  6. การไม่ปรากฏตัวหรือใช้บริการเที่ยวบิน คุณให้สิทธิ์แก่เราในการยกเลิกรายการเที่ยวบินที่ไม่ได้ใช้บริการในนามของคุณหากคุณไม่มาปรากฏตัวหรือใช้บริการเที่ยวบิน และในการแจ้งขอคืนเงินใด ๆ จากสายการบินในนามของคุณ เรามีสิทธิ์ในการดำเนินการตามนี้ (แม้ว่าจะไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการก็ตาม) และคุณมีสิทธิ์ในการแจ้งขอคืนเงินจากสายการบินโดยตรงตามเดิม ดูรายการค่าธรรมเนียมของเราโดยคลิกที่นี่
 4. ประสานการจองที่พัก บริการที่พักที่จองผ่านทางไซต์ประสานโดย EAN.com L.P. ("Hotels.com")

  คำขอเกี่ยวกับการจองและการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองทั้งหมดจะต้องแจ้งโดยตรงไปยัง Hotels.com คุณสามารถดูรายละเอียดติดต่อสำหรับ Hotels.com ได้ที่นี่:
  หมายเลขโทรศัพท์: (+65) 6415 5539

  คุณสามารถตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Hotels.com ได้จากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ
 5. ประสานการจองรถเช่า บริการเช่ารถที่จองผ่านไซต์ประสานงานโดย Traveljigsaw Limited ("Rentalcars.com")

  คำขอเกี่ยวกับการจองและการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองทั้งหมดจะต้องแจ้งโดยตรงไปยัง Rentalcars.com คุณสามารถดูรายละเอียดติดต่อสำหรับ Rentalcars.com ได้ที่นี่:
  ดูรายละเอียดติดต่อในพื้นที่ได้จากเว็บไซต์ของ Rentalcars
  ตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Rentalcars.com ได้ที่นี่
 6. เงื่อนไขพิเศษสำหรับการประสานงานด้านการจองบริการต่าง ทางไซต์สามารถให้คุณเลือกบริการได้ตามรูปแบบที่คุณต้องการ ในกรณีนี้ คุณคือผู้แจ้งให้เราเป็นผู้ประสานในการจองบริการการเดินทางต่าง ๆ จากผู้ให้บริการหลากราย ข้อมูลผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องจะถูกนำเสนอให้กับคุณระหว่างการจองก่อนที่จะสรุปรายการจอง ในกรณีที่คุณผนวกบริการหลายอย่างเข้าด้วยกัน จะไม่ถือว่ามีข้อตกลงการเดินทางเฉพาะใด ๆ ระหว่างคุณและเรา แต่เป็นการทำข้อตกลงแยกเฉพาะกับผู้ให้บริการแต่ละราย ในกรณีนี้ เราจะดูแลในด้านการประสานการทำรายการกับผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวแต่ละรายเท่านั้น
 7. ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง วีซ่าและเงื่อนไขด้านสุขภาพ
  1. เงื่อนไขเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง วีซ่าและ/หรือเงื่อนไขด้านสุขภาพอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นควรตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สถานทูต สถานกงสุล ฯลฯ) ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง คุณจะต้องมีหนังสือเดินทางที่ถูกต้องและวีซ่าในกรณีที่ต้องขอ คุณจะต้องระบุจุดต่อเครื่องทั้งหมดในเส้นทางเพื่อขอวีซ่า อาจต้องใช้เวลาในการขอวีซ่า ดังนั้นควรยื่นขอไว้ล่วงหน้า เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับลูกค้าที่ไม่มีเอกสารที่ถูกต้อง
  2. ปลายทางแต่ละแห่งจะมีเงื่อนไขของตนทั้งในด้านพิธีการ เงื่อนไขการฉีดวัคซีน ฯลฯ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามสัญชาติของผู้เดินทาง คุณจะต้องศึกษาข้อมูลเหล่านี้ด้วยตัวเอง ความบกพร่องของคุณในการปฏิบัติตามข้อบังคับของทางการจะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของเราแต่อย่างใด ขอแนะนำให้ตรวจสอบพิธีการของปลายทางที่เลือกและประเทศที่ต้องต่อเครื่อง และเวลาในการผ่านพิธีการเหล่านี้ให้ดี
 8. บริการของเรา
  1. Flexible Ticket
   1. หากมีการจัดซื้อตั๋วนี้ระหว่างทำการจอง Flexible Ticket ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงวันที่และ/หรือเวลาบินที่จองได้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้นี้ บริการ Flexible Ticket เป็นการประสานความตกลงด้านการเดินทางระหว่างคุณกับสายการบินที่เกี่ยวข้องโดยเราเท่านั้น เนื่องจาก Flexible Ticket เป็นบริการของเรา (เช่น คุณไม่สามารถใช้ Flexible Ticket ได้โดยการติดต่อกับสายการบินโดยตรง) รายการจอทั้งหมดผ่าน Flexible Ticket จึงต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราเท่านั้น (ดูรายละเอียดในข้อ 8.1.4)
   2. Flexible Ticket ช่วยให้คุณสามารถทำรายการจองตั๋วใหม่ได้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
    • รายการจองทั้งหมดจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขในข้อ 8.1.4 และเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางเดิม
    • การทำรายการจองใหม่สามารถทำได้กับสายการบินเดิม เช่น จองเที่ยวบินใหม่ได้กับสายการบินเดียวกันกับที่จองไว้ก่อนหน้าเท่านั้น
    • จะต้องใช้บริการเที่ยวบินแบบแยกส่วนการเดินทางตามลำดับเดิมที่จองไว้ในตอนแรก
    • ไม่อนุญาตให้อัพเกรดเป็นประเภทที่นั่งอื่นในเที่ยวบินเดียวกัน
    • ห้ามการทำรายการจองใหม่สำหรับ "การแวะพักต่อเครื่อง” (พักในเมืองที่ต้องต่อเครื่องนานกว่าที่คาดไว้)
    • ไม่สามารถเปลี่ยนต้นทางและ/หรือปลายทางได้ ทั้งเที่ยวบินขาไปและขากลับ
    • Flexible Ticket ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนหรือแก้ไขชื่อ
    • สามารถจองการเดินทางใหม่ได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น หลังจากยืนยันการเปลี่ยนแปลงแล้ว จะถือว่าใช้สิทธิ์ของ Flexible Ticket ครบถ้วนแล้ว
    • ในกรณีที่ทำรายการจองใหม่ จะต้องเดินทางสำหรับรายการจองดังกล่าวภายในระยะเวลาหนึ่งปีจากเวลาจองเดิม การเดินทางใหม่ไม่สามารถเกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมงจากเวลาที่ร้องขอการเปลี่ยนแปลง
    • รายการจองไม่สามารถขอคืนเงินได้หลังจากใช้สิทธิ์ใน Flexible Ticket ไปแล้ว
   3. จะต้องจองและชำระเงินสำหรับ Flexible Ticket ระหว่างการจองโดยไม่สามารถขอใช้สิทธิ์นี้ได้ในภายหลัง
   4. หากคุณต้อหากต้องการจองตั๋วใหม่ คุณจะต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราทางโทรศัพท์ระหว่างเวลาทำการตามปกติตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ของเราได้จากหัวข้อ "ติดต่อเรา - โทรศัพท์" 

    การติดต่อผ่านทางโทรศัพท์และอีเมลจะใช้ภาษาอังกฤษ
   5. การทำรายการจองใหม่จะเสร็จสิ้นก็ต่อเมื่อได้รับอีเมลยืนยันแล้วเท่านั้น หากคุณไม่ได้รับการยืนยัน กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา
   6. การจองตั๋วเครื่องบินใหม่ผ่าน Flexible Ticket ขึ้นอยู่กับที่ว่างที่สามารถจัดสรรให้ได้ หากการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการทำให้ตั๋วมีราคาเพิ่มขึ้น หรือหากการเปลี่ยนแปลงทำให้ผู้โดยสารไม่ได้รับราคาพิเศษอีกต่อไป (เช่น สำหรับเด็กเล็ก) คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยตัวเอง เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ จากผลของการทำรายการจองใหม่สำหรับบริการเพิ่มเติมที่มีโดยตรงกับสายการบิน (เช่น การจองสัมภาระเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งเพิ่มเติม)
   7. หากคุณยกเลิกเที่ยวบิน จะไม่มีการคืนเงินให้สำหรับ Flexible Ticket
   8. หากคุณไม่ปรากฏตัวสำหรับแผนการเดินทางส่วนใด ทางเลือกในการทำรายการจองใหม่ผ่าน Flexible Ticket จะไม่สามารถทำได้อีกต่อไป
  2. การคุ้มครองการยกเลิก
   1. การคุ้มครองการยกเลิกจะต้องร้องขอและชำระเงินขณะจองการเดินทาง การคุ้มครองดังกล่าวมีผลใช้เมื่อทำการจองและสิ้นสุดผลใช้งานเมื่อเริ่มต้นการเดินทาง โดยคำนวณจากวันที่ออกเดินทางเดิมที่จองไว้ ผู้เดินทางทุกท่านในการจองจะต้องร้องขอการคุ้มครองการยกเลิก เพื่อให้มีผลใช้เมื่อมีการยกเลิกการจอง
   2. การยกเลิกต้องทำล่วงหน้าอย่างน้อยสองชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง เพื่อให้การคุ้มครองการยกเลิกมีผลใช้ การคุ้มครองการยกเลิกจะสิ้นสุดผลใช้งานในทันทีที่การเดินทางเริ่มต้นขึ้น ทั้งนี้จะต้องติดต่อสายการบินและโรงแรมหรือผู้ให้บริการเช่ารถโดยตรง หากอยู่นอกชั่วโมงการรับโทรศัพท์ของเรา
   3. เมื่อการเดินทางถูกยกเลิกเมื่อแสดงใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้อง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการจองจะถูกคืนเงิน ยกเว้นค่าจัดการของเรา 50 THB ต่อคน เราจะไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายสำหรับการคุ้มครองการยกเลิกหรือค่าธรรมเนียมที่ชำระแล้วก่อนหน้านี้ การเปลี่ยนแปลงและกรมธรรม์ประกันภัยใดๆ (นอกเหนือจากประกันการเดินทาง) จำนวนสูงสุดที่ต้องชำระในกรณีที่ยกเลิกการคุ้มครองการยกเลิก คือ 3,000 THB ต่อคน และ/หรือ 4,600 THB ต่อการเดินทาง
   4. กรณีที่สามารถขอคืนเงินได้ จะมีการคืนเงินให้หากคุณไม่สามารถเดินทางตามที่กำหนดเนื่องจากสาเหตุที่ไม่คาดคิดต่อไปนี้
    • การเจ็บป่วยเฉียบพลันหรืออุบัติเหตุที่ส่งผลกระทบต่อคุณ เพื่อนร่วมเดินทางในรายการจองเดียวกันหรือญาติใกล้ชิด และคุณได้รับคำแนะนำว่าไม่ควรออกเดินทางโดยมีเอกสารยืนยันจากแพทย์ที่เป็นกลางที่ให้การรักษาดังกล่าว
    • การเสียชีวิตของคุณ ญาติสนิทหรือเพื่อนร่วมเดินทางในการจองเดียวกัน
    "ญาติสนิท" ในที่นี้หมายถึงสามี ภรรยา ลูก หลาน พี่น้อง ผู้ปกครอง ปู่ย่าตายาย หรือผู้ปกครองบุญธรรม ผู้ซึ่งอยู่ด้วยกันกับผู้ประกันตนในฐานะคู่สามีภรรยา
   5. การคุ้มครองการยกเลิกไม่รวมถึง
    • ค่าตอบแทนที่พึงได้จากแหล่งที่มาอื่น เช่น จากความคุ้มครองหรือประกันภัยกรณียกเลิกการเดินทาง
    • การเจ็บป่วย อุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่คุณทราบ (มีการวินิจฉัยโรคกับคุณแล้ว) ขณะพิจารณาสิทธิ์ความคุ้มครองกรณียกเลิกการเดินทาง
    • ความเจ็บป่วยเรื้อรัง/การติดเชื้อ/ความผิดปกติทางจิต เว้นแต่ว่าบุคคลนั้นจะปราศจากอาการ/ปัญหาโดยสิ้นเชิงในช่วงหกเดือนที่ผ่านมานับจากเวลาที่จองการเดินทาง หากการยกเลิกการเดินทางมีสาเหตุมาจากกรณีเหล่านี้ ผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้ยืนยันข้อวินิจฉัยดังกล่าวต่อไป
    • ความเจ็บป่วย อุบัติเหตุหรือผลสะท้อนอื่น ๆ อันเนื่องจากการตั้งครรภ์หรือการคลอดบุตร
    • ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของมีนเมาอื่น ๆ ยาระงับประสาทหรือยาเสพติด
    • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากผู้เอาประกันยกเลิกการเดินทางล่าช้า
    • วัตถุประสงค์ในการเดินทางสิ้นสุดลงแล้ว
    • ภาวะแทรกซ้อนที่เป็นผลมาจากขั้นตอนและการรักษาที่เลือกด้วยตัวเอง เช่น ศัลยกรรมความงาม
    • การจัดหาเสริมใด ๆ สำหรับการเดินทางที่ไม่รวมอยู่ในการยืนยัน เช่น บัตรเข้าโรงละครและสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกัน
    • ภาวะโรคกลัวเครื่องบิน/การกลัวการบิน
   6. สิ่งที่คุณต้องจัดหาให้แก่เรา การคุ้มครองการยกเลิกใช้ร่วมกับใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้องเท่านั้น ซึ่งเราจะต้องได้รับภายในห้าวันทำการจากการยกเลิก ใบรับรองแพทย์ต้องออกโดยแพทยที่เป็นกลางผู้ให้การรักษา และจะต้องมีชื่อ รายละเอียดการติดต่อและตราประทับของแพทย์ หากไม่มีตราประทับจะต้องมีสำเนาบัตรประจำตัวของแพทย์แนบมาด้วย
   7. ข้อมูลต่อไปนี้จะต้องรวมอยู่ในใบรับรองแพทย์ด้วย
    • วันที่ตรวจ
    • ผลการตรวจ
    • การวินิจฉัย
    • ใบรับรอง/เอกสารต้นฉบับอื่นๆ ที่อาจมีความสำคัญต่อการประเมินการเรียกร้อง
    • ข้อเท็จจริงที่ความเจ็บป่วยเป็นไปโดยปัจจุบันทันด่วนและทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางได้
    สามารถดาวน์โหลดใบรับรองแพทย์ได้ที่นี่ หากต้องการส่งใบรับรองแพทย์ ให้คลิกที่นี่
  3. รับประกันการต่อเครื่องอัตโนมัติ (Self-transfer Guarantee)
   1. หากบริการความช่วยเหลือภายใต้การรับประกันการต่อเครื่องของเราที่ระบุไว้ในข้อ 8.3 (เรียกต่อจากนี้ว่า (“Self-transfer Guarantee"") มีอยู่ในรายการจองของคุณ จะมีระบุรายละเอียดส่วนนี้ไว้อย่างชัดเจนระหว่างการจองและในการยืนยันรายการจองของคุณ
   2. Self-transfer Guarantee มีผลกับกรณีต่อไปนี้ (“การเปลี่ยนแปลง”) ยกเว้นในกรณีตามที่ระบุด้านล่าง:
    • ในกรณีที่เที่ยวบินของคุณมีการปรับเปลี่ยนเวลา ล่าช้าหรือถูกยกเลิกโดยสายการบินทำให้คุณพลาดเที่ยวบินปลายทางของคุณ
    • หากคุณพลาดเที่ยวบินต่อเนื่องจากสัมภาระล่าช้าหรือสูญหายที่ไม่อยู่ในการควบคุมของคุณและ
    • หากคุณพลาดเที่ยวบินต่อเนื่องจากปัญหาด้านศุลกากรหรือการตรวจคนเข้าเมืองที่ไม่อยู่ในการควบคุมของคุณ
   3. Self-transfer Guarantee ไม่มีผลกับ:
    • หากการเปลี่ยนแปลงมีผลเฉพาะกับเที่ยวบินในตั๋วใบเดียวกัน (ออกเป็นตั๋วอิเล็กทรอนิกส์/PNR เดียว) สายการบินที่จัดหาเที่ยวบินจะต้องรับผิดชอบต่อปัญหาต่าง ๆ และการจัดการการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน (คุณสามารถติดต่อกับสายการบินได้โดยตรงเพื่อขอความช่วยเหลือและ/หรือสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ)
    • หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ซึ่งไม่อยู่ในการควบคุมของสายการบิน (ไม่ว่าในกรณีใด ๆ) เช่น สถานการณ์ไม่สงบทางการเมือง สภาพอากาศเลวร้าย ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย การนัดหยุดงาน ข้อจำกัดของการให้บริการของสนามบินและ/หรือสายการบินล้มละลาย
    • สำหรับการดำเนินการใด ๆ (หรือการเพิกเฉยใด ๆ) ที่อยู่ในการควบคุมของคุณ รวมทั้งกรณีที่คุณพลาดเที่ยวบินเนื่องจาก (i) ไม่มีวีซ่า เอกสารเดินทางหรือเอกสารการเดินทางอื่น ๆ ที่ถูกต้อง หรือ (ii) คุณละเมิดกฎเกณฑ์และข้อบังคับของสายการบินหรือ
    • • หากคุณเดินทางโดยมีสัมภาระเช็คอินแม้ว่าจะจองเที่ยวบินแบบต่อเครื่องอัตโนมัติที่กำกับว่า “ไม่มีสัมภาระเช็คอิน” ก็ตาม เช่น ทริปต่อเครื่องอัตโนมัติที่มีเวลาต่อเครื่องช่วงสั้น ๆ หรือ
    • หากคุณมีการปรับเปลี่ยนรายการจองโดยไม่ขออนุญาตเราก่อนล่วงหน้า
   4. แจ้งให้เราทราบโดยเร็ว
    หากคุณต้องการใช้ Self-transfer Guarantee คุณจะต้องแจ้งให้เราทราบโดยไม่ล่าช้าทางโทรศัพท์หลังจากทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดูรายละเอียดติดต่อได้จากหัวข้อเกริ่นนำ หากคุณไม่แจ้งให้เราทราบโดยเร็ว คุณจะไม่สามารถใช้บริการ Self-transfer Guarantee ได้
   5. บริการ Self-transfer Guarantee - เที่ยวบินทางเลือกหรือการคืนเงิน
    หลังจากเราได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลง เราจะให้ทางเลือกดังต่อไปนี้สำหรับคุณ:
    ก) เที่ยวบิบทดแทนสำหรับปลายทางของคุณโดยเราจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย (เที่ยวบินที่จัดให้โดยเราจะมีการแจ้งให้คุณทราบต่อไป)
    ข) การคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินที่ไม่ได้ใช้ตามที่จ่ายจริงขณะทำรายการจอง หรือ
    ค) รับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินขากลับไปยังสนามบินที่คุณออกเดินทาง (เที่ยวบินที่จัดให้โดยเราจะมีการแจ้งให้คุณทราบต่อไป)

    ในกรณีที่เราไม่สามารถจัดหาที่บินที่เหมาะสมสำหรับปลายทางของคุณ เราอาจแนะนำสนามบินทางเลือกให้กับคุณ ในกรณีนี้ เราจะดูแลค่าใช้จ่ายในการรับส่งไปยังสนามบินทางเลือกดังกล่าวให้

    หากมีเวลาคลาดเคลื่อนกันมากกว่า 48 ชั่วโมงกว่าจะถึงเวลาออกเดินทางเดิมของเที่ยวบินที่มีปัญหา เราจะพิจารณาทางเลือกตามที่กำหนดไว้ในข้อ 8.3.5 ตามที่เห็นสมควร
   6. การยอมรับความช่วยเหลือที่จัดเสนอของคุณ
    คุณจะต้องตอบกลับแจ้งความประสงค์โดยเร็วที่สุดหลังจากได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากเราเกี่ยวกับทางเลือกที่ระบุในหัวย่อย 5 (ก)-(ค) ข้างต้น หากเราไม่ได้รับคำตอบจากคุณภายในเวลาที่เหมาะสม (ไม่เกิน 24 ชั่วโมง) คุณจะเสียสิทธิ์ในการรับบริการ Self-transfer Guarantee
   7. ค่าชดเชยเพิ่มเติม
    นอกเหนือจากสิทธิ์ของคุณตามที่ระบุในหัวข้อ 8.3 บริการ Self-transfer Guarantee ให้สิทธิ์ดังต่อไปนี้กับคุณ:
    • ที่พัก – หากการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยแจ้งให้ทราบแบบกระชั้นชิดโดยที่คุณไม่มีที่พักค้างคืน (22:00-08:00) เราจะดูแลค่าที่พักให้แก่คุณตั้งแต่หนึ่งคืนขึ้นไป ค่าตอบแทนนี้จำกัดยอดรวมไว้ที่ 100 USD ต่อคนตามความคุ้มครองของ Self-transfer Guarantee ค่าชดเชยที่พักที่คุณได้รับจากสายการบินจะถูกหักยอดจากส่วนที่สามารถคืนเงินได้จาก Self-transfer Guarantee
    • อาหารและเครื่องดื่ม – หากการเปลี่ยนแปลงทำให้เที่ยวบินของคุณล่าช้าเกินกว่า 4 ชั่วโมง เราจะดูแลค่าอาหารและเครื่องดื่มให้สูงสุด 12 USD ต่อรายภายใต้บริการ Self-transfer Guarantee ค่าอาหารและ/หรือเครื่องดื่มที่คุณได้รับจากสายการบินจะถูกหักจากเงินคืนภายใต้บริการ Self-transfer Guarantee
    คุณจะต้องดูแลค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปก่อนและแสดงใบเสร็จเพื่อเบิกจ่ายกับเรา
 9. ค่าบริการและการชำระเงิน
  1. การชำระเงิน
     
   1. การชำระเงินค่าบริการเกี่ยวกับการเดินทางถูกประมวลผลโดยเราหรือหน่วยงานในสังกัดในกลุ่มบริษัทของเรา (โดยความร่วมมือกับผู้ให้บริการชำระเงินซึ่งดูแลด้านการชำระเงิน) หรือโดยผู้ให้บริการ ข้อมูลการชำระเงินทั้งหมดของลูกค้าจะถูกเข้ารหัสในเซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัยสำหรับแชร์ข้อมูลกับผู้ให้บริการชำระเงินของเรา
   2. การชำระเงินอาจแยกเป็นธุรกรรมสองรายการ รายการแรกเป็นค่าบริการที่คิดจากเรา และอีกรายการเป็นค่าบริการที่คิดจากผู้ให้บริการ ขึ้นอยู่กับประเภทการจองและบริการเสริมต่าง ๆ คุณจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินกว่าราคาตามจริงที่แจ้งในไซต์ของเรา มาตรการดูแลความปลอดภัยเดียวกันจะถูกนำมาใช้
   3. เพื่อให้เราสามารถทำรายการชำระเงินของคุณ คุณจะต้องมีเงินเพียงพอสำหรับจ่ายค่าทำรายการที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีปัญหาในการชำระเงินของคุณ เราจะพยายามทำรายการโดยประสานกับผู้ให้บริการชำระเงินของเรา หากคุณไม่ได้ทำการถอนเงินใด ๆ เราจะติดต่อไปหาคุณโดยเร็วที่สุดเพื่อพิจารณาช่องทางชำระเงินอื่น ๆ หากเราไม่ได้รับชำระเงินจากคุณหลังจากมีการประสานไปแล้ว ยอดคงค้างของคุณจะถูกส่งต่อไปยังบริษัทเรียกเก็บหนี้
  2.  
  3. การฉ้อโกงการชำระเงิน
   หากมีเหตุให้เราสงสัยว่ามีการฉ้อโกงเกิดขึ้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการชำระเงินดังกล่าว หากสงสัยว่ามีการกระทำผิด จะมีการตรวจสอบความถูกต้องการของการชำระเงินดังกล่าว การฉ้อโกงเกี่ยวกับการชำระเงินทุกประเภทจะถูกแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ 
  4. การคืนเงิน  
  5. จะมีการคืนเงินภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการ หากคุณมีสิทธิ์รับเงินคืน การคืนเงินของคุณจะมีการดำเนินการโดยอาศัยแบบฟอร์มชำระเงินเดียวกับที่ใช้เพื่อชำระเงินเป็นค่าจองตั๋ว
  6.  
  7. การคืนเงินทั้งหมดสั่งจ่ายจากผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องและเราในฐานะผู้ประสานงานไม่มีอำนาจควบคุมใด ๆ เกี่ยวกับเวลาในการดำเนินการของผู้ให้บริการดังกล่าว
  8.  
  9. ในฐานะผู้ประสานงาน เราจะดำเนินการคืนเงินให้เฉพาะในกรณีที่ เราได้รับชำระเงินแล้วจากผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง
  10.  
  11. ราคาจองรวมของคุณครอบคลุมราคาบริการด้านการเดินทาง ผลิตภัณฑ์เสริมและค่าธรรมเนียมการให้บริการของเรา ค่าธรรมเนียมการให้บริการของเราไม่สามารถขอคืนเงินได้ ทั้งนี้เนื่องจากค่าธรรมเนียมการให้บริการเป็นค่าใช้จ่ายในการประสานงานที่ถือว่าจัดให้แล้วเมื่อมีการยืนยันรายการจองโดยคุณ
 10. การร้องเรียน
  1. การร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดบริการด้านการเดินทาง
   หากมีปัญหา ข้อเสนอแนะหรือข้อเรียกร้องใด ๆ เกี่ยวกับบริการด้านการเดินทางที่จัดให้ ให้ติดต่อกับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องโดยตรง (บริษัทท่องเที่ยว สายการบิน ผู้ให้ประกัน บริษัทเช่ารถ โรงแรม) ตามที่คุณมีสัญญาบริการดังกล่าว ตรวจสอบสิทธิ์ของคุณภายใต้ข้อบังคับของ EU ได้จากข้อ 11
  2. ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการของเรา
   ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการของเราจะดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรและจะต้องจัดส่งเป็นหนังสือไม่เกินสองเดือนหลังจากสิ้นสุดการเดินทางของคุณผ

   อีเมลแอดเดรส: customer.relations@support.etraveli.com
 11. สิทธิ์ของลูกค้าภายใต้ข้อบังคับของ
  1. เที่ยวบินที่ถูกยกเลิกหรือล่าช้า
   หากคุณเดินทางเข้าไปหรือออกจาก EU หรือใช้บริการสายการบินของ EU คุณมีสิทธิ์ในการขอคืนเงินได้โดยตรงกับสายการบินที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เที่ยวบินถูกยกเลิก ล่าช้าหรือถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่อง ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเเติมเกี่ยวกับข้อบังคับ EC Regulation 261/2004 ได้โดยคลิกที่นี่
  2. ความรับผิดชอบของสายการบิน
   ข้อบังคับ EC-Regulation (889/2002) กรณีความรับผิดชอบของสายการบินในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ตรวจสอบข้อบังคับได้ที่นี่
 12. ความรับผิดชอบ
  1. คุณยอมรับว่าเรารับหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างคุณและผู้ให้บริการ เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับบริการด้านการเดินทางที่คุณจองไว้กับผู้ให้บริการใด ๆ และเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความผิดพลาดของข้อมูลที่จัดแสดงในไซต์ซึ่งจัดหาโดยผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง
  2. หากผู้ให้บริการไม่สามารถจัดบริการการเดินทางไม่ว่าด้วยสาเหตุใด รวมทั้งหากมีเหตุการณ์พิเศษหรือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเกินการควบคุมของผู้ให้บริการ (เหตุสุดวิสัย) หรือหากผู้ใช้บริการกลายเป็นผู้ล้มละลาย เราสามารถทำหน้าที่เป็นคนกลางเท่านั้นและจะสามารถคืนเงินเฉพาะรายการคืนเงินที่ได้รับการสั่งจ่ายแล้วจากผู้ให้บริการดังกล่าว
  3. ในส่วนของบริการของเรา เราจะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายภายใต้ข้อจำกัดที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไข และภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายให้อนุญาต เราจะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหายที่สร้างผลกระทบ ที่ชำระเงินแล้วหรือที่เกิดขึ้นแล้วตามจริงกับคุณเนื่องจากเราบกพร่องในการให้บริการของเรา สูงสุดตามราคาสูงสุดสำหรับรายการจองรวมของคุณ (ไม่ว่าจะเป็นกรณีเดียวหรือหลายกรณีที่เกี่ยวเนื่องกันก็ตาม) หากมีสาเหตุใด ๆ เนื่องจากสถานการณ์พิเศษที่เกินการควบคุมของเรา (เหตุสุดวิสัย) ทำให้มีข้อบกพร่องในระบบการจอง การยืนยันและ/หรือการดำเนินการจองหรือให้บริการใด ๆ เราได้รับการยกเว้นจากความรับผิดทางกฎหมายเนื่องจากข้อบกพร่องหรือการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย
  4. ข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้มีกำหนดไว้ในข้อ 12.3 และมีผลกับกรณีละเมิดหน้าที่ของบุคคลใด ๆ ที่เราจะต้องรับผิดชอบภายใต้ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 13. กฎหมายที่บังคับใช้และการยุติข้อพิพาท
  1. กฎหมายที่ใช้บังคับ
   กฎหมายของสวีเดนจะบังคับใช้เฉพาะเงื่อนไขและข้อกำหนดและสัญญาระหว่างคุณกับเราเท่านั้น

   ในฐานะผู้บริโภค คุณจะได้รับประโยชน์ตามข้อบังคับของกฎหมายในประเทศที่คุณพำนัก T&C นี้ รวมทั้งรายละเอียดในข้อ 13.1 นี้ไม่มีผลกระทบสิทธิ์ของคุณในฐานะผู้บริโภคภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายท้องถิ่นที่กำหนดไว้โดยเฉพาะสำหรับคุณ
  2. การยุติข้อพิพาทผ่านช่องทางออนไลน์
   คณะกรรมาธิการยุโรปมีการจัดหาช่องทางออนไลน์เพื่อยุติข้อพิพาท (ODS) ไว้ที่: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 14. การปกป้องข้อมูล เรามีมาตรการเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างจริงจัง ดูรายละเอียดการจัดเก็บ ประมวลผลและใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณได้จากนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ภาคผนวก 1 - ค่าธรรมเนียมบริการช่วยเหลือ 

บริการ

ค่าธรรมเนียม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

แพคเกจบริการ
ยอดพึงจ่ายสำหรับค่าบริการและการเปลี่ยนแปลง

740 THB ต่อรายการจอง

ค่าธรรมเนียมการจัดการการคืนเงินกรณีมีการยกเลิกภายใน 24 ชั่วโมง
ในกรณีที่ยังไม่ออกตั๋ว/สามารถยกเลิกได้

1 930 THB ต่อราย

ค่าธรรมเนียมการคืนเงิน
สำหรับการคืนเงินทั้งหมดของคุณ รวมทั้งคำขอคืนเงินตามยอดที่ระบุในตั๋ว ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าธรรมเนียมสายการบิน

ค่าธรรมเนียมยังรวมไปถึงค่าดำเนินการของเรากรณีมีการยกเลิกของสายการบิน

2360 THB ต่อราย

การคืนเงินหลังการยกเลิกโดยสายการบิน:
1040 THB ต่อรายการจอง

การแก้ไขรายการจอง
หากมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการจอง เช่น เปลี่ยนเวลาบิน แก้ไขชื่อหรือจองตั๋วเพิ่มเติมสำหรับเด็กแบบไม่มีที่นั่ง

มูลค่าตั๋ว

ค่าธรรมเนียมต่อนักท่องเที่ยวหนึ่งราย

0-100 EUR

750 THB

101-350 EUR

2030 THB

351 - 750 EUR

2780 THB

751 < EUR

3310 THB


การแก้ไขตารางเวลา (ทำรายการจองใหม่) ภายใน 24 ชั่วโมง

มูลค่าตั๋ว

ค่าธรรมเนียมต่อนักท่องเที่ยวหนึ่งราย

0-350 EUR

795 THB

350 < EUR

1135 THB

การทำรายการจองใหม่ตามช่องทางที่สายการบินจัดไว้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาจะไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ สำหรับความช่วยเหลือในการแก้ไขรายการจองอื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยสายการบินจะมีค่าธรรมเนียมที่ 1040 THB ต่อรายการจอง

ค่าธรรมเนียมการจัดการแบบแมนวล
ความช่วยเหลือแบบแมนวลในการทำรายการจองใหม่

1135 THB ต่อราย

การแก้ไขและ/หรือคืนเงินใด ๆ จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตั๋วของสายการบิน อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมของสายการบิน เราในฐานะคนกลางไม่มีอำนาจในการควบคุมเงื่อนไขดังกล่าว

หากการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการทำให้ตั๋วมีราคาแพงขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงทำให้ผู้โดยสารไม่ได้รับราคาพิเศษอีกต่อไป คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวด้วยตัวเอง

Header
Subject
Body
Footer