pdf print

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเดินทาง


ความรับผิดสำหรับการดำเนินการเดินทาง

Gotogate เป็นตัวแทนสำหรับบัตรโดยสารสายการบิน โรงแรม บริการเช่ารถ และการจัดงาน เราไม่รับผิดสำหรับการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลา เที่ยวบินที่ยกเลิก สัมภาระหรือเหตุอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการบิน หรือรับผิดสำหรับปัญหาที่เกี่ยวกับที่พักโรงแรมหรือบริการเช่ารถที่จองไว้ ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดสำหรับเหตุดังกล่าว เพราะฉะนั้น จะต้องส่งข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ให้บริการโดยตรงเราจัดหาบริการเดินทางสำหรับนักเดินทางเพื่อท่องเที่ยว

ผู้เดินทางรับผิดชอบสำหรับ

 • การอ่านและการอนุมัติข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเดินทางก่อนที่จะสั่งซื้อ
 • การตรวจสอบว่าตัวสะกดของชื่อผู้เดินทางตรงกับตัวสะกดในหนังสือเดินทางก่อนที่จะสั่งซื้อ
 • ติดต่อ Gotogate ทันที หากคุณไม่ได้รับการยืนยันทางอีเมลภายในสองสามนาทีของการจอง ในทันทีที่คุณได้รับการยืนยันนี้ทางอีเมล คุณจะต้องตรวจสอบว่ารายละเอียดถูกต้อง โปรดแจ้ง Gotogate ทันที หากมีสิ่งใดไม่ชัดเจน ในช่วงนอกเวลาทำการปกติของเรา โปรดติดต่อสายการบิน ผู้ให้บริการโรงแรมหรือบริษัทเช่ารถโดยตรง เพื่อสอบถามว่าสามารถทำการแก้ไขใดๆ ได้หรือไม่
 • ตรวจสอบที่อยู่อัเมลที่คุณนให้แก่เราอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากการติดต่อทั้งหมดจากเราถูกส่งทางอีเมล
 • ตรวจสอบเวลาบินอย่างสม่ำเสมอและการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาใดๆ สำหรับทั้งเที่ยวบินขาออกและขากลับ
 • ปรึกษาสายการบินที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบว่าคุณจะเดินทางออกจากอาคารผู้โดยสารใดของสนามบิน
 • ตรวจสอบระเบียบเกี่ยวกับวีซ่าสำหรับประเทศปลายทางสุดท้ายของท่านและในกรณีแวะพักใดๆ ซึ่งคุณสามารถทำได้ผ่านสถานทูตของประเทศที่เกี่ยวข้องและสายการบินที่คุณจะเดินทางด้วย
 • ตรวจสอบว่าคุณต้องฉีดวัคซีนใดบ้างก่อนที่จะเดินทาง
 • ตรวจสอบระเบียบหนังสือเดินทางและอายุใช้งานของหนังสือเดินทางของคุณ เนื่องจากบางประเทศกำหนดให้หนังสือเดินทางมีผลใช้งานอย่างน้อยหกเดือนหลังจากที่เดินทางกลับแล้ว
 • ตรวจสอบเวลาเช็คอินปัจจุบันสำหรับการเดินทางทั้งหมด เราขอแนะนำให้คุณเช็คอินที่สนามบินอย่างน้อย 1.5 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง (เที่ยวบินในประเทศ) หรือ 2.5 ชั่วโมง (เที่ยวบินระหว่างประเทศ)

 1. เอกสารยืนยันการจองและเอกสารการเดินทาง
  1. บัตรโดยสาร
  2. เอกสารยืนยันการจองที่ Gotogate ส่งทางอีเมลให้กับผู้เดินทางเมื่อเสร็จสิ้นการจองเป็นเอกสารการเดินทาง และจะต้องนำติดตั้วไปตลอดการเดินทาง เอกสารยืนยันนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญทั้งหมด เช่น หมายเลขยืนยันการจอง หมายเลขเที่ยวบินและเวลาบิน เรายังขอแนะนำอีกด้วยให้ผู้เดินทางพิมพ์ตารางเวลา โดยคลิกบนลิงก์ในเอกสารยืนยัน

   บัตรโดยสารสายการบินจะต้องใช้ตามลำดับเวลา และผู้เดินทางจะต้องเดินทางครบทุกเที่ยวของการเดินทาง หากผู้เดินทางเดินทางไม่ครบทุกเที่ยวของการเดินทาง การเดินทางส่วนที่เหลือจะถูกสายการบินยกเลิกและจะไม่มีการคืนเงินใดๆ ระเบียบดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของ Gotogate

   บัตรโดยสารที่มีหมายเลขการจองต่างหากจะได้รับการจัดการเป็นการเดินทางต่างหากโดยไม่เกี่ยวกับบัตรโดยสารอื่น Gotogate ไม่รับผิดต่อการเชื่อมต่อที่พลาดการเดินทางหรือความไม่สามารถในการคืนเงินสำหรับบัตรโดยสารต่างหาก ในกรณีเปลี่ยนแปลงตารางเวลา ความล่าช้าหรือเที่ยวบินที่ยกเลิก

  3. เวลาเที่ยวบิน
  4. เวลาเที่ยวบินทั้งหมดระบุเป็นเวลาท้องถิ่น การเดินทางมาถึงในวันถัดไประบุด้วย "+1" ในตารางเวลา เวลาเที่ยวบินที่ระบุเป็นเวลาเบื้องต้นและอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมีเวลาแจ้งอันสั้น ดังนั้น ผู้เดินทางจะต้องรับฟังข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับตารางการบินด้วยตัวเอง

  5. โรงแรม
  6. Gotogate จัดหาโรงแรมให้ด้วยการร่วมมือกับ IAN.COM ผู้เดินทางจะต้องแจ้งกับทางโรงแรมเอง หากมีการเปลี่ยนแปลงของตารางการบินใดๆ ที่จะส่งผลให้เดินทางมาถึงโรงแรมล่าช้า คลิกที่นี่สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับสมบูรณ์ »

  7. บริการเช่ารถ
  8. Gotogate จัดหาบริการเช่ารถให้ด้วยการร่วมมือกับ rentalcars.com (ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2013) ผู้เดินทางจะต้องแจ้งกับบริษัทเช่ารถเอง หากมีการเปลี่ยนแปลงของตารางการบินใดๆ ที่จะส่งผลให้เดินทางมาถึงบริษัทเช่ารถล่าช้า คลิกที่นี่ สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับสมบูรณ์ »

  9. สายการบินต้นทุนต่ำ
  10. เอกสารยืนยันการจองสองฉบับจะถูกส่งทางอีเมลในทันทีที่การจองได้รับการยืนยัน ฉบับหนึ่งจากเราและอีกฉบับหนึ่งจากสายการบิน สำหรับการเช็คอิน ท่านจะต้องใช้เอกสารยืนยันการจองจากสายการบิน โปรดสังเกตว่าบางสายการบินสนับสนุนให้เช็คอินผ่านเว็บไซต์ของตน เนืองจากอาจเรียกเก็บค่าเช็คอินด้วยตัวเองที่สนามบิน

   การติดต่อและสอบถามทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการจองที่ระบุว่าสายการบินต้นทุนต่ำ จะต้องดำเนินการโดยตรงระหว่างผู้เดินทางกับสายการบิน Gotogate ทำหน้าที่เป็นตัวแทนเพียงอย่างเดียว และไม่สามารถตอบการสอบถามใดๆ เกี่ยวกับสัมภาระหรือนโยบายการเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิก การเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อตารางการบินได้รับการจัดการโดยสายการบินเพียงผู้เดียว


 2. การจองบัตรโดยสารสายการบิน
  1. การเปลี่ยนแปลงราคา/ข้อผิดพลาดทางเทคนิค
  2. Gotogate สงวนสิทธิ์ในการทำการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางเทคนิคและการเปลี่ยนแปลงราคาที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา และเราสงวนสิทธิ์ในการติดต่อผู้เดินทางภายใน 24 ชั่วโมงในวันธรรมดา เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อการจองที่ได้ทำขึ้น หากมีปัญหาทางเทคนิคเกิดขึ้นใกล้กับหรือระหว่างช่วงสุดสัปดาห์ เราจะติดต่อผู้เดินทางในวันทำการถัดไป Gotogate สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองในกรณีของปัญหาทางเทคนิคและความผิดพลาดของราคาที่อยู่เหนือการควบคุมของเรา ผู้เดินทางจะได้รับแจ้งทางอีเมลในกรณีนี้

  3. การรวมบัตรโดยสารเที่ยวเดียว (การรวมเที่ยวเดียว)
  4. การเดินทางที่ระบุว่าเป็น "การรวมเที่ยวเดียว" ประกอบด้วยการเดินทางเที่ยวเดียวสองการเดินทาง แม้ว่าขั้นตอนจะถูกจองร่วมกัน แต่ก็ได้รับการปฏิบัติแยกกัน ซึ่งหมายความว่าแต่ละขั้นของการเดินทางได้รับการจัดการแยกกันในกรณีของการยกเลิก การเปลี่ยนแปลง การจราจรขัดข้อง เช่น การประท้วงและการเปลี่ยนแปลงตารางเวลา ทั้งนี้จะใช้ระเบียบปฏิบัติของแต่ละสายการบิน

  5. อายุขั้นต่ำ
  6. คุณจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เมื่อทำการจองกับ Gotogate

  7. เด็กที่เดินทางโดยลำพัง
  8. Gotogate ไม่จัดหาบัตรโดยสารให้กับเด็กที่เดินทางโดยลำพัง เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีจะต้องจองการเดินทางร่วมกับผู้ใหญ่ บางประเทศและบางสายการบินไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าประเทศ เว้นแต่จะมากับผู้ปกครอง

  9. ทารก
  10. เด็กที่มีอายุ 0-2 ขวบจะเดินทางในฐานะทารก และจะไม่ได้รับการจัดสรรที่นั่งของตัวเอง ทั้งนี้จะต้องจองบัตรโดยสารเด็กตลอดการเดินทาง หากทารกมีอายุครบ 2 ขวบก่อนสิ้นสุดการเดินทาง ไม่สามารถจองบัตรโดยสารทารกได้ก่อนที่จะเกิด เนื่องจากชื่อและวันเกิดที่ถูกต้องจะต้องตรงกับที่ระบุในหนังสือเดินทาง เราไม่จองให้กับทารกในภายหลัง Gotogate จะไม่ชำระคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น หากจองบัตรโดยสารผิดประเภทตั้งแต่ต้น

   เราไม่สามารถรับประกันการตอบสนองต่อการร้องขออาหารสำหรับทารก เตียงเด็กหรือสิ่งอื่นในลักษณะเดียวกัน

  11. ภาษี
  12. ราคาบัตรโดยสารที่แสดงนี้รวมภาษีสนามบินแล้ว ภาษีการเดินทางออกนอกประเทศจะต้องชำระเป็นเงินสด เมื่อเดินทางออกจากสนามบินบางแห่ง ผู้เดินทางมีหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อมูลนี้เอง

  13. การขนส่งและโรงแรมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสนามบินหรือวันที่
  14. การขนส่งภาคพื้นดินและที่พักค้างคืนระหว่างการเดินทางของท่าน ไม่รวมอยู่ในราคาบัตรโดยสาร ผู้เดินทางรับผิดชอบในการตรวจสอบตารางเวลาและราคาด้วยตัวเอง ซึ่งใช้กับกรณีของการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อตารางเวลาของสายการบินที่อยู่นอกเหนือการควบคุมและความรับผิดชอบของ Gotogate ด้วย

  15. เวลาเชื่อมต่อในกรณีแวะพัก
  16. การเดินทางที่จองผ่าน Gotogate ได้อนุมัติเวลาเชื่อมต่อแล้ว เวลาที่กำหนดสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างการแวะพักถูกคำนวณโดยสายการบิน หากส่วนการบินล่าช้าออกไปในกรณีของการจองเที่ยวบินเปลี่ยน สายการบินมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้เดินทางให้ไปถึงจุดหมายปลายทางสุดท้าย

   เมื่อจองบัตรโดยสารต่างหาก สายการบินไม่มีภาระรับผิดชอบสำหรับความล่าช้าที่นำไปสู่การเชื่อมต่อที่พลาดการเดินทาง เพราะฉะนั้น ผู้เดินทางจึงมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบว่ามีเวลาเชื่อมต่อเพียงพอหรือไม่ ตามข้อมูลจากสายการบินและสนามบิน Gotogate จะไม่ชำระคืนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องด้วยเหตุนี้

  17. การจองซ้ำซ้อน
  18. ผู้เดินทางมีหน้าที่ต้องตรวจสอบว่าได้ยกเลิกการจองซ้ำซ้อนใดๆ โดยไม่คำนึงว่าจะจองจากที่ใด มิฉะนั้น ผู้โดยสารจะมีความเสี่ยงต่อการที่สายการบินยกเลิกการจองซ้ำซ้อนโดยไม่มีการบอกแจ้งล่วงหน้า Gotogate ไมรับผิดต่อการยกเลิกของสายการบินหรือความไม่สามารถในการคืนเงินอันเนื่องจากเหตุนี้

  19. สัมภาระสูญหาย/เสียหาย
  20. Gotogate ไม่ยอมรับผิดใดๆ สำหรับสัมภาระที่สูญหายหรือเสียหาย ปัญหาใดๆ จะต้องรายงานโดยทันทีต่อตัวแทนสายการบินที่สนามบิน

  21. บัตรสมาชิก
  22. ท่านสามารถเพิ่มบัตรสมาชิกได้ในเวลาจอง ทั้งนี้จะถูกลงทะเบียนในขั้นตอนเดียวกันกับที่เพิ่มชื่อผู้โดยสารและรายละเอียดการติดต่อ เราลงทะเบียนรายละเอียดในการจองและไม่รับผิดชอบสำหรับแต้มหรือโบนัสกับสายการบินที่เกี่ยวข้อง บัตรโดยสารการบินไม่ได้มีสิทธิ์รับแต้มหรือโบนัสทั้งหมด ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งให้โดยสายการบินเสมอเมื่อมีการร้องขอ


 3. การดำเนินการบิน
  1. การเปลี่ยนตารางเวลา
  2. สายการบินอาจเปลี่ยนแปลงตารางเวลาและยกเลิกเที่ยวบินโดยแจ้งให้ทราบในเวลาอันสั้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของ Gotogate ผู้เดินทางรับผิดชอบในการตรวจสอบเวลาของเที่ยวบินขาออกและขากลับโดยตรงกับสายการบินด้วยตัวเอง

   Gotogate ไม่รับผิดชอบในการแจ้งผู้เดินทางสำหรับการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาหรือเที่ยวบินที่ยกเลิก หรือรับผิดชอบสำหรับการเดินทางใดๆ ที่ยกเลิกอันเนื่องจากภัยด้านสิ่งแวดล้อม ศึกสงคราม การประท้วงหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงอื่นๆ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ไม่ได้ให้สิทธิ์ในการลดราคา การเดินทางทดแทน ค่าเสียหายหรือการชดเชยอื่นๆ จาก Gotogate เราไม่ชำระคืนการจัดหาเสริมใดๆ สำหรับการเดินทาง เช่น ตั๋วรถไฟ ที่พักโรงแรมหรือบริการเช่ารถ

   หากการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาส่งผลให้เดินทางมาถึงโรงแรมหรือบริษัทเช่ารถล่าช้า ผู้เดินทางจะต้องติดต่อโรงแรมหรือบริษัทเช่ารถด้วยตัวเอง เพื่อแจ้งให้ทราบ

   ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของผู้โดยสารสายการบินได้โดยคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้
   สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับสมบูรณ์ คลิกที่นี่ »

  3. หนังสือเดินทาง วิซ่าและวีซ่าเดินทางผ่าน
  4. ผู้เดินทางรับผิดชอบในการจัดการให้หนังสือเดินทางของตนมีผลใช้ในเวลาจอง ผู้เดินทางยังต้องรับผิดชอบในการจัดการให้ได้รับวีซ่าสำหรับประเทศปลายทางสุดท้าย และวิซ่าใดๆ ที่จำเป็นสำหรับจุดแวะพักอีกด้วย ผู้เดินทางจะต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองสำหรับค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากปัญหากับพิธีการดังกล่าว ที่สำคัญคือผู้เดินทางจะต้องตรวจสอบว่าหนังสือเดินทาง วีซ่าและวีซ่าเดินทางผ่านของตนตรงตามข้อกำหนดของทั้งประเทศที่เกี่ยวข้องและสายการบิน Gotogate ขอแนะนำให้ผู้เดินทางนำหนังสือเดินทางติดตัวไปทุกที่ที่เดินทาง

   ข้อกำหนดพิเศษเกี่ยวกับการจองบัตรโดยสารขากลับใช้กับการเดินทางไปยังบางประเทศ ผู้เดินทางรับผิดชอบในการตรวจสอบกับสถานทูตของประเทศดังกล่าวและสายการบินใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

   จะต้องใช้ใบอนุญาตการเข้าประเทศที่ผ่านการอนุมัติ (ESTA) และหนังสือเดินทางแบบอ่านด้วยเครื่อง สำหรับการเดินทางไปยังหรือผ่านสหรัฐอเมริกา

   ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับหนังสือเดินทางและวีซ่าของคุณและข้อกำหนดในการเดินทางเข้าเมืองอื่นๆ อยู่ในความรับผิดชอบของคุณ และคุณควรยืนยันกับสถานทูตและ/หรือสถานกงสุลที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการสัญญาของคุณหรือเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากคุณไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากคุณไม่ผ่านข้อกำหนดใดๆ สำหรับหนังสือเดินทาง วีซ่าหรือการเดินทางเข้าเมือง โปรดทราบว่าชื่อทั้งหมดในการจองใดๆ จะต้องเหมือนกับที่ระบุในหนังสือเดินทางของคุณทุกประการ คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีเอกสารการเดินทางที่ถูกต้อง

  5. เช็คอิน
  6. คุณไม่ได้รับอนุญาตให้พกสิ่งของอันตรายติดตัว ซึ่งครอบคลุมผู้โดยสารทุกรายในรายการจอง สิ่งของอันตรายอาจได้แก่ ของเหลวไวไฟ ก๊าซไวไฟ ของแข็งไวไฟ และสารที่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจน แม่เหล็ก สารกัมมันตรังสีและ/หรือสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เช่น สี พลุ แก้สน้ำตา น้ำมันที่จุดบุหรี่หรือยาประเภทเภสัชรังสี 

   หมายเหตุ: เนื่องจากข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ ขอแนะนำให้เข้าไปยังเว็บไซต์ของสายการบินและตรวจสอบความถูกต้องเป็นประจำ

  7. การฉีดวัคซีน
  8. ผู้เดินทางรับผิดชอบในการดูแลว่าตนเองได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วน และดำเนินพิธีการที่จำเป็นอื่นๆ สำหรับการเดินทางไปยังประเทศที่ผู้เดินทางวางแผนไปเที่ยว ผู้เดินทางเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการดังกล่าว


 4. การยกเลิกและการเปลี่ยนการจอง
  1. การยกเลิก
  2. บัตรโดยสารของคุณจะถูกออกทันทีที่ได้รับการชำระเงิน และไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนแปลงได้ในหลังจากนั้น Gotogate ดำเนินการโดยเป็นไปตามระเบียบการจองของสายการบิน ซึ่งปกติจะจำกัดมาก หรือในอีกแง่หนึ่ง ไม่อนุญาตให้คืนเงินหรือเปลี่ยนการจองได้ การคืนเงินเกี่ยวกับการจองอาจทำได้ หากผู้เดินทางได้ร้องขอการคุ้มครองการยกเลิกของ Gotogate ในเวลาทำการจองและเป็นไปตามข้อกำหนด อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหัวข้อการคุ้มครองการยกเลิก

  3. การเปลี่ยนการจอง
  4. Gotogate ทำงานตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับบัตรโดบสารสายการบิน ซึ่งมักจะจำกัดมาก สำหรับเงื่อนไขที่แน่นอน ผู้เดินทางควรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราหรือสายการบินที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีที่สายการบินอนุญาตให้เปลี่ยนการจองได้ ควรดำเนินการอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางเท่านั้น หากต้องการให้ Gotogate ช่วยเหลือในการเปลี่ยนการจอง ผู้เดินทางจะต้องร้องขอแพคเกจบริการของเรา เมื่อทำการเปลี่ยนการจอง ผู้เดินทางจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนการจอง โปรดทราบว่าการยกเลิกของคุณจะไม่มีผลจนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Gotogate

   สำหรับบัตรโดยสารแบบยืดหยุ่นได้ของ Gotogate ลูกค้าจะต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของเราสำหรับการเปลี่ยนการจอง ดูข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับสมบูรณ์ได้ในรายการ "บัตรโดยสารแบบยืดหยุ่นได้ของ Gotogate"

  5. บัตรโดยสารแบบยืดหยุ่นได้ของ Gotogate
  6. ผู้เดินทางจะต้องสมัครสมาชิกและชำระค่าบริการลูกค้าดังกล่าวในเวลาเดียวกับการจองการเดินทาง ไม่สามารถเพิ่มบริการนี้ได้ในภายหลัง บัตรโดยสารแบบยืดหยุ่นได้เป็นบริการของ Gotogate เอง และไม่ได้หมายความว่าจะสามารถเปลี่ยนกำหนดเวลาของบัตรโดยสารสายการบินกับสายการบินได้เสมอไป เพราะฉะนั้น การเปลี่ยนการจองทั้งหมดผ่านบริการบัตรโดยสารแบบยืดหยุ่นได้ของเรา จะต้องดำเนินการผ่านฝ่ายบริการลูกค้าของเรา บริการนี้เป็นแบบส่วนตัวและไม่สามารถโอนให้คนอื่นได้

   ในขณะเปลี่ยนการจอง ผู้เดินทางจะต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Gotogate ทางโทรศัพท์ การเปลี่ยนการจองจะต้องทำขึ้นระหว่างชั่วโมงทำการของเราและอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางเดิม เมื่อการเปลี่ยนการจอง การเดินทางจะต้องสิ้นสุดภายในหนึ่งปีจากการจองเดิม

   การเปลี่ยนการจองจะไม่เสร็จสิ้นจนกว่า Gotogate จะยืนยันผ่านอีเมล Gotogate ไม่รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนการจองที่พลาดไป หากลูกค้าไม่สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

   บริการบัตรโดยสารแบบยืดหยุ่นได้อนุญาตให้สามารถเปลี่ยนการจองได้ โดยขึ้นอยู่กับความว่าง หากการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการอัพเกรดเป็นบัตรโดยสารที่มีราคาแพงกว่าเดิม จะต้องเป็นค่าใช้จ่ายของผู้เดินทาง การเปลี่ยนการจองจะต้องทำกับสายการบินเดียวกับที่จะทำการขนส่งเดิม

   • ผู้เดินทางไม่สามารถเปลี่ยนจุดหมายปลายทางได้ ไม่ว่าการเดินทางขาออกหรือขากลับ
   • บริการเปลี่ยนการจองไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขชื่อได้
   • จะต้องใช้เที่ยวบินตามลำดับที่จองไว้เดิม
   • ไม่อนุญาตให้อัพเกรดเป็นห้องผู้โดยสารหรือคลาสการจองอื่นในเที่ยวบินเดียวกัน
   • ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนการจองบัตรโดยสารสำหรับจุดแวะพัก
   • ผู้เดินทางสามารถเปลี่ยนการจองการเดินทางได้เพียงครั้งเดียว เมื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงแล้ว บริการเปลี่ยนการจองจะถูกใช้แล้วและไม่สามารถใช้ได้อีก
   • บริการเปลี่ยนการจองจะไม่ได้รับการคืนเงิน หากการเดินทางถูกเลิก
   • หากการเปลี่ยนแปลงทำให้ผู้เดินทางบางท่านหมดสิทธิ์สำหรับอัตราพิเศษ (เช่น ทารก) ผู้โดยสารจะต้องชำระส่วนต่างสำหรับบัตรโดยสารใหม่
   • Gotogate ไม่รับผิดชอบข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า หากการเดินทางถูกขยายเวลา
   • เมื่อการเปลี่ยนการจอง การเดินทางจะต้องสิ้นสุดภายในหนึ่งปีนับจากเวลาทำการจอง
   • การเดินทางใหม่ไม่สามารถเกิดขึ้นภายใน 24 ชั่วโมงจากเวลาที่ร้องขอการเปลี่ยนแปลง
   • เมื่อทำการเปลี่ยนการจอง Gotogate ไม่รับผิดชอบต่อบริการเสริมใดๆ เช่น สัมภาระและการจองที่นี่งที่จองกับสายการบินโดยตรง
   • บริการเปลี่ยนการจองที่ใช้ไปแล้วเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถคืนเงินได้เลยในกรณีการยกเลิก
   • หากผู้โดยสารไม่มาแสดงตัวในส่วนหนึ่งส่วนใดของการเดินทาง จะไม่สามารถจองใหม่ได้
  7. การคืนเงิน
  8. ระยะเวลาในการจัดการแตกต่างกันไปจาก 4 ถึง 16 สัปดาห์ในกรณีของการคืนเงินใดๆ การคืนเงินทั้งหมดทำขึ้นโดยผู้ให้บริการ และ Gotogate ไม่สามารถมีอิทธิพลต่อระยะเวลาการจัดการ ค่าจัดการ 70 THBต่อบัตรโดยสารจะถูกเรียกเก็บ เมื่อทำการคืนเงิน Gotogate จะไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายสำหรับการคุ้มครองการยกเลิกหรือค่าธรรมเนียมที่ชำระแล้วก่อนหน้านี้ การเปลี่ยนแปลงและกรมธรรม์ประกันภัยใดๆ (นอกเหนือจากประกันการเดินทาง)

   หากเที่ยวบินถูกสายการบินยกเลิกเนื่องจากเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง (เหตุสุดวิสัย) หรือการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลา จะถูกหักค่าจัดการ 20 THBต่อคน

  9. เที่ยวบินที่ไม่มาปรากฏตัวหรือไม่มาใช้สิทธิ์
  10. คุณให้การรับรองว่าจะยกเลิกเที่ยวบินที่ไม่ได้ใช้บริการในนามของตนเองในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวหรือไม่ได้มาใช้บริการ และเพื่อขอคืนเงินตามสิทธิ์จากสายการบินในนามของคุณ เรามีสิทธิ์ในการดำเนินการตามนี้ (แม้ว่าจะไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการก็ตาม) และคุณมีสิทธิ์ในการแจ้งขอคืนเงินจากสายการบินโดยตรงตามเดิม

  11. การคุ้มครองการยกเลิก
  12. การคุ้มครองการยกเลิกจะต้องร้องขอและชำระเงินขณะจองการเดินทาง การคุ้มครองดังกล่าวมีผลใช้เมื่อทำการจองและสิ้นสุดผลใช้งานเมื่อเริ่มต้นการเดินทาง โดยคำนวณจากวันที่ออกเดินทางเดิมที่จองไว้ ผู้เดินทางทุกท่านในการจองจะต้องร้องขอการคุ้มครองการยกเลิก เพื่อให้มีผลใช้เมื่อมีการยกเลิกการจอง

   การยกเลิก

   การยกเลิกต้องทำล่วงหน้าอย่างน้อยสองชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง เพื่อให้การคุ้มครองการยกเลิกมีผลใช้ การคุ้มครองการยกเลิกจะสิ้นสุดผลใช้งานในทันทีที่การเดินทางเริ่มต้นขึ้น ทั้งนี้จะต้องติดต่อสายการบินและโรงแรมหรือผู้ให้บริการเช่ารถโดยตรง หากอยู่นอกชั่วโมงการรับโทรศัพท์ของเรา

   เมื่อการเดินทางถูกยกเลิกเมื่อแสดงใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้อง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการจองจะถูกคืนเงิน ยกเว้นค่าจัดการของเรา 50 THBต่อคน เราจะไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายสำหรับการคุ้มครองการยกเลิกหรือค่าธรรมเนียมที่ชำระแล้วก่อนหน้านี้ การเปลี่ยนแปลงและกรมธรรม์ประกันภัยใดๆ (นอกเหนือจากประกันการเดินทาง) จำนวนสูงสุดที่ต้องชำระในกรณีที่ยกเลิกการคุ้มครองการยกเลิก คือ 3,000 THBต่อคน และ/หรือ 6,000 THBต่อการเดินทาง

   เหตุการณ์ที่สามารถชำระคืนได้

   เงินจะถูกชำระคืน หากผู้เดินทางไม่สามารถทำการเดินทางที่วางแผนไว้ได้ เนื่องจากเหตุไม่คาดฝันดังต่อไปนี้

   • ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุปัจจุบันทันด่วนที่ส่งผลต่อคุณเพื่อนร่วมเดินทางของคุณในการจองเดียวกันหรือญาติสนิท และท่านได้รับคำแนะนำไม่ให้เดินทางตามที่วางแผนไว้ ตามใบรับรองจากแพทย์ที่เป็นกลางผู้ให้การรักษา
   • การเสียชีวิตที่ส่งผลต่อคุณ ญาติสนิทหรือเพื่อนร่วมเดินทางในการจองเดียวกัน

   การคุ้มครองการยกเลิกไม่รวมถึง

   • เงินตอบแทนที่อาจได้รับจากที่อื่น เช่น การคุ้มครองการยกเลิกหรือประกันอื่นๆ
   • ความเจ็บป่วย อุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่คุณทราบ (ซึ่งคุณได้รับการวินิจฉัย) เมื่อทำการสรุปการคุ้มครองการยกเลิก
   • ความเจ็บป่วยเรื้อรัง/การติดเชื้อ/ความผิดปกติทางจิต เว้นแต่ว่าบุคคลนั้นจะปราศจากอาการ/ปัญหาโดยสิ้นเชิงในช่วงหกเดือนที่ผ่านมานับจากเวลาที่จองการเดินทาง หากการยกเลิกเกี่ยวข้องกับอาการเหล่านี้ ผู้เชี่ยวชาญจะต้องยืนยันการวินิจฉัย
   • ความเจ็บป่วย อุบัติเหตุหรือผลสะท้อนอื่นๆ อันเนื่องจากการตั้งครรภ์หรือการคลอดบุตร
   • ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของมีนเมาอื่นๆ ยาระงับประสาทหรือยาเสพติด
   • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากข้อเท็จจริงที่ผู้ประกันเลื่อนการยกเลิกการจัดหาการเดินทางของตน
   • หมดจุดประสงค์ของการเดินทางแล้ว
   • ภาวะแทรกซ้อนที่เป็นผลมาจากขั้นตอนและการรักษาที่เลือกด้วยตัวเอง เช่น ศัลยกรรมความงาม
   • การจัดหาเสริมใดๆ สำหรับการเดินทางที่ไม่รวมอยู่ในการยืนยัน เช่น บัตรเข้าโรงละครและสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกัน

   เราต้องการอะไรจากคุณ

   การคุ้มครองการยกเลิกใช้ร่วมกับใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้องเท่านั้น ซึ่งเราจะต้องได้รับภายในห้าวันทำการจากการยกเลิก ใบรับรองแพทย์ต้องออกโดยแพทยที่เป็นกลางผู้ให้การรักษา และจะต้องมีชื่อ รายละเอียดการติดต่อและตราประทับของแพทย์ หากไม่มีตราประทับจะต้องมีสำเนาบัตรประจำตัวของแพทย์แนบมาด้วย

   ข้อมูลต่อไปนี้จะต้องรวมอยู่ในใบรับรองแพทย์ด้วย

   • วันที่ตรวจ
   • ผลการตรวจ
   • การวินิจฉัย
   • ใบรับรอง/เอกสารต้นฉบับอื่นๆ ที่อาจมีความสำคัญต่อการประเมินการเรียกร้อง
   • ข้อเท็จจริงที่ความเจ็บป่วยเป็นไปโดยปัจจุบันทันด่วนและทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางได้

   สามารถดาวน์โหลดใบรับรองแพทย์ได้ที่นี่ »

   คำอธิบาย "ญาติสนิท"
   "ญาติสนิท" ในที่นี้หมายถึงสามี ภรรยา ลูก หลาน พี่น้อง ผู้ปกครอง ปู่ย่าตายาย หรือผู้ปกครองบุญธรรม ผู้ซึ่งอยู่ด้วยกันกับผู้ประกันตนในฐานะคู่สามีภรรยา


 5. การชำระเงิน

  1. การกำหนดราคา
  2. การจองนี้มีผลในทันทีที่ทำการชำระเงินและไม่สามารถแก้ไขหรือยกเลิกได้ ระเบียบเหล่านี้กำหนดโดยสายการบิน ไม่ใช่ Gotogate" เมื่อ Gotogate ได้รับการชำระเงิน เราจะส่งเอกสารยืนยันการจองไปยังที่อยู่อีเมลที่ผู้เดินทางระบุในเวลาทำการจอง เอกสารยืนยันการจองดังกล่าวคือบัตรโดยสาร/ใบสำคัญของผู้เดินทาง และจะต้องนำติดตัวไปตลอดการเดินทาง ลูกค้าเป็นผู้อนุมัติการโอนใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์

   การชำระเงินทั้งหมดได้รับการจัดการโดย Scanworld Travelpartner AB (556730-1543)

  3. การทุจริตในการชำระเงิน
  4. Gotogate สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการชำระด้วยบัตร หากมีเหตุผลที่น่าสงสัยว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น หากสงสัยว่ามีอาชญากรรม อาจต้องบังคับให้ทำการชำระเงินให้ถูกกฎหมาย การทุจริตบัตรทุกประเภทจะต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและส่งให้กับบริษัทเก็บหนี้

  5. บัตรเดบิต/บัตรเครดิต (MasterCard, Eurocard และ Visa)
  6. ไม่สามารถชำระเงินด้วยบัตร Diners Club ได้ เราไม่สามารถรับบัตรต่างประเทศได้ในบางกรณี การหักบัตรอาจเกิดขึ้นในสองขั้นตอนเมื่อทำการชำระเงินด้วยบัตร ครั้งหนึ่งหักโดยสายการบินและอีกครั้งหนึ่งหักโดย Gotogate/Travelpartner

  7. การชำระเงินทางธนาคารในทันที
  8. ราคาที่ระบุในผลการค้นหาจะต้องชำระเงินทางธนาคารในทันที

  9. การเรียกเก็บเงินในสกุลเงินอื่น
  10. การเรียกเก็บและคืนเงินผ่านทาง Gotogate จะทำในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ก่อนการจองจะเสร็จสมบูรณ์ ยอดรวมในสกุลเงินท้องถิ่นจะถูกแปลงเป็นสกุล USD ตามอัตราแลกเปลี่ยนในขณะจอง Gotogate ไม่รับผิดชอบต่อการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน


 6. บริการเพิ่มเติม
  1. แพคเกจบริการ
  2. แพคเกจบริการคือบริการที่เราเสนอให้กับลูกค้าของเรา ผู้เดินทางสามารถซื้อบริการนี้ได้ในเวลาจอง นอกจากนี้ ยังสามารถร้องขอแพคเกจบริการได้ตลอดเวลาก่อนออกเดินทาง โดยชำระค่าธรรมเนียม 40 THBต่อการจอง

   แพคเกจบริการรวมถึงรายการต่อไปนี้

   • การค้นหาทางเลือกอื่นที่เป็นไปได้ที่ดีที่สุด ถ้าสายการบินเปลี่ยนตารางเวลา (ตามแนวทางที่ให้มาโดยสายการบิน)
   • การจองที่นั่งล่วงหน้ากับสายการบินสำหรับเที่ยวบิน ถ้าเป็นไปได้ (ยกเว้นที่นั่งข้างทางออกฉุกเฉิน ที่นั่งที่มีพื้นที่วางขาเพิ่มเติม และเที่ยวบินภายในทวีปยุโรป)
   • การช่วยเหลือคุณเพื่อทำการร้องขอที่นอนเด็ก (เปล) สำหรับทารก (มักจะไม่สามารถทำได้ในเที่ยวบินภายในทวีปยุโรป)
   • การจองสัมภาระพิเศษ (เช่น ถุงกอล์ฟหรือสกี)
   • การจองอาหารพิเศษ ถ้ารวมอาหารด้วย (ปกติไม่รวมอยู่ในเที่ยวบินภายในทวีปยุโรป)
   • การตรวจสอบทางเลือกและต่าใช้จ่ายสำหรับการเปลี่ยนการจองการเดินทางของคุณ (โปรดทราบว่าค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนการจองจะถูกเรียกเก็บตามระเบียบของสายการบินตามที่ระบุไว้บนบัตรโดยสารของคุณ)
   • การลงทะเบียนบัตรโบนัสของคุณกับสายการบิน

   อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แพคเกจบริการนี้จะไม่สามารถขอคืนเงินหากมีการยกเลิกหรือหากไม่สามารถยืนยันคำขอได้

   ผู้โดยสารที่มีอาการแพ้อาหารอย่างรุนแรงจะต้องแจ้งเหตุนี้ต่อสายการบินโดยตรง

  3. การชำระเงินสำหรับบริการเสริม
  4. ลูกค้ามีสองทางเลือกที่เกี่ยวกับการชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์เสริม สามารถส่งรายละเอียดการชำระเงินให้กับฝ่ายสนับสนุนลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์หรือลิงก์การสั่ง ซึ่งเราจะให้ไว้แก่คุณตามที่ตกลง

   Gotogate จะไม่รับบัตรที่ใช้ครั้งเดียว เนื่องจากการชำระเงินอาจต้องดำเนินการในสองขั้นตอน ลูกค้ารับผิดชอบในการรับรองให้แน่ใจว่าสามารถการชำระเงินได้ในเวลาซื้อ Gotogate สงวนสิทธิ์ในการกลับคืนในกรณีของการแก้ไขราคาหรือข้อผิดพลาดทางเทคนิคใดๆ

   บริการนี้มีผลในทันทีที่ทำการชำระเงินและไม่สามารถแก้ไขหรือยกเลิกได้

  5. การจองที่นั่ง
  6. บริการนี้สามารถซื้อได้ในเวลาจองเท่านั้น เราไม่สามารถรับประกันว่าสายการบินสามารถยืนยันที่นั่งที่ร้องขอได้หรือไม่ เราไม่สามารถจองที่นั่งในแถวที่ระบุ พื้นที่วางขาเพิ่มเติมหรือข้างทางออกฉุกเฉิน สายการบินสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนที่นั่งโดยไม่ต้องแจ้ง Gotogate หรือผู้เดินทาง

   ปกติไม่สามารถจองที่นั่งได้บนเที่ยวบินที่เชื่อมต่อกับเที่ยวบินระหว่างทวีป (ตัวอย่างเช่น เที่ยวบินในประเทศหรือเที่ยวบินในทวีปยุโรป)

   ผังการจัดที่นั่งที่แสดงในเวลาจองเป็นเพียงตัวอย่าง และไม่จำเป็นต้องเหมือนกับตำแหน่งจริงบนเครื่องบิน


 7. โรงแรม
  1. โรงแรม
  2. Gotogate จัดหาโรงแรมให้ด้วยการร่วมมือกับ IAN.COM ผู้เดินทางจะต้องแจ้งกับทางโรงแรมเอง หากมีการเปลี่ยนแปลงของตารางการบินใดๆ ที่จะส่งผลให้เดินทางมาถึงโรงแรมล่าช้า
   คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับสมบูรณ์ »

  3. โรงแรม
  4. ข้อมูลที่ให้มาบนเว็บไซต์ของ Gotogate จัดหาให้โดยผู้ให้บริการโรงแรม รูปภาพที่แสดงบนเว็บไซต์ไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับที่พักที่จองไว้จริง Gotogate ไมรับผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อผิดพลาดใดๆ ในรูปภาพหรือข้อความ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ให้มาโดยผู้ให้บริการ เราขอแนะนำให้ผู้เดินทางแสดงความคิดเห็นของตัวเองเสมอเกี่ยวกับมาตรฐานของโรงแรม

   การจัดอันดับดาวถูกใช้เป็นการประเมินโดยรวมสำหรับบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรม โปรดทราบว่ามีการประเมินของนานาชาติที่อาจแตกต่างจากมาตรฐานของประเทศที่เป็นที่รู้จักทั่วไป


 8. การร้องเรียน
  1. การเรียกร้อง
  2. ปัญหาหรือความเห็นใดๆ ระหว่างการเดินทางของคุณ จะต้องส่งให้กับผู้ให้บริการโดยตรง (สายการบิน บริษัทเช่ารถ โรงแรม) หากคุณได้รับการชำระเงินหรือค่าชดเชยโดยตรงจากผู้ให้บริการ ตามปกติ สิทธิ์ของคุณต่อการชดเชยย้อนหลังก็จะสิ้นสุดลง ข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวกับการที่ผู้ให้บริการไม่ได้ทำการชำระเงิน/จ่ายค่าชดเชยระหว่างการเดินทางของคุณ จะถูกส่งให้ Gotogate โดยตรงเพื่อทำการสอบสวน ข้อร้องเรียนได้รับการจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรและถูกส่งผ่านแบบฟอร์มการร้องเรียนที่กำหนดภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่การเดินทางของคุณสิ้นสุดลง โดยใช้เวลาประมาณสามเดือนในการจัดการข้อร้องเรียน
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการร้องเรียนได้ที่นี่ »

   กรุณาส่งข้อร้องเรียนใด ๆ ไปที่
   Gotogate
   FAO: Reklamation [Complaints]
   Box 1340
   SE-751 43 Uppsala, Sweden

  3. ความรับผิดชอบของสายการบิน
  4. ภาคผนวกข้อมูลเกี่ยวกับการรับผิดของสายการบินอยู่ ที่นี่ >>


 9. ข้อมูลอื่นๆ
  1. พระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคลของสวีเดน (PUL)
  2. Gotogate ใช้พระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคลของสวีเดน (1998:204) การซื้อบริการหรือสินค้าจากเราหรือลงทะเบียนกับเรา ถือเป็นการยินยอมให้เราใช้ข้อมูลเหล่านี้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

   ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ซึ่งรวมถึง ชื่อ อีเมล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ใบแจ้งหนี้และข้อมูลทางบัญชี และข้อมูลอื่นๆ ที่คุณส่งมาเกี่ยวกับตัวคุณเองและครอบครัวของคุณ ขณะที่คุณสร้างโปรไฟล์หรือลงทะเบียนกับเรา

   รายละเอียดที่คุณส่งให้กับ Gotogate ทางเว็บไซต์จะถูกใช้เพื่อการจัดการและช่วยให้เรารักษาระดับการบริการที่สูงให้กับลูกค้าของเรา รายละเอียดเหล่านี้จะถูกใช้เพื่อให้เราสามารถจัดหาบริการที่ท่านสั่งซื้อ จัดหาผลิตภัณฑ์ที่ร้องขอ และส่งข้อเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณเองและที่คล้ายคลึงกันที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของคุณ นอกจากนี้ยังใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติและปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ และปรับปรุงฐานข้อมูลของเรา

   ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางบัญชีที่ใช้ชำระค่าผลิตภัณฑ์/บริการจะถูกดำเนินการเพื่อทำการซื้อของคุณเท่านั้น และจะถูกส่งให้กับบุคคลที่สาม หากมีความจำเป็นในการดำเนินการและจัดการกับการชำระเงินและรับการชำระเงินสำหรับการจองของคุณ

   Gotogate เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท European Travel Interactive Gotogate ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการอย่างอิสระและถ่ายโอนรายละเอียดภายในกลุ่ม Gotogate สงวนสิทธิ์ในการถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างอิสระไปยังบุคคลที่สาม ในกรณีที่มีการขายหรือการซื้อบริษัทหรือทรัพย์สิน หรือถ้า European Travel Interactive บริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม หรือทรัพย์สินภายในกลุ่มถูกถือครองโดยบุคคลที่สามและข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่ถูกถ่ายโอน บุุคคลที่สามที่อาจได้รับข้อมูลควรจะเป็นองค์กรที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่คล้ายคลึงกันกับ Gotogate

   ข้อมูลอาจจะใช้ร่วมกันกับพันธมิตรของเราและผู้เข้าร่วมอื่นๆ ที่ทำการในนามของ Gotogate เช่น ผู้รับเหมาช่วง เพื่อตอบสนองข้อตกลงระหว่างผู้ใช้กับ Gotogate

   นอกจากนี้ เรายังอาจส่งข้อมูลให้กับบุคคลที่สามเพื่อตอบสนองภาระผูกพันตามกฎหมาย หรือตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือการตัดสินของศาล

   ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งมาให้เราบนเว็บไซต์และไม่ได้เป็นของคุณเป็นการส่วนตัว เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนฝูงก่อนทำจองบริการหรือการสมัครสมาชิกของบริการ "หน้าของฉัน" จะถูกจัดเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวของคุณ ซึ่งหมายความว่า Gotogate จะไม่ใช้ข้อมูลนี้ในการติดต่อกับผู้คนที่เกี่ยวข้องหรือใช้ประโยชน์ในตัวข้อมูลเอง

   คุณมีความรับผิดชอบในการรับรองให้แน่ใจว่าข้อมูลได้รับการปรับปรุงบนเว็บไซต์ หรือการติดต่อกับ Gotogate หากคุณต้องการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลที่ส่งมา หรือมีคำถามหรือความคิดเห็นใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา ข้อมูลที่เราจัดเก็บหรือสิทธิ์ของคุณ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ th.gotogate.com

   หากคุณไม่ประสงค์จะได้รับข้อเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางของคุณ คลิกเลิกสมัครได้ที่ตอนท้ายของอีเมลฉบับนี้ หากคุณประสบปัญหาใดๆ ในการเลิกสมัคร โปรดส่งอีเมลมาที่ crm@etraveli.com

  3. สายการบินที่อยู่ในบัญชีดำ
  4. บางสายการบินถูกห้ามบินในสหภาพยุโรป
   ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสายการบินเหล่านี้ได้ที่นี่ »

Header
Subject
Body
Footer